Obert fins el di­ven­dres 18 de maig el pe­río­de d’ins­crip­ció per a l’Es­co­la d’Es­tiu

Nou Horta - - Editorial -

Des del di­jous 10, i fins el pro­per di­ven­dres 18 de maig, es­tà obert el pe­río­de d’ins­crip­ció per als veïns i veï­nes de Go­de­lla per a l’Es­co­la d’Es­tiu. Per a al­tres po­bla­cions, el ter­mi­ni per fer les sol·li­ci­tuds se­rà del 5 al 7 de juny.

Aques­ta ac­ti­vi­tat, or­ga­nit­za­da per la re­gi­do­ria de Jo­ven­tut de l’Ajun­ta­ment de Go­de­lla, se ce­le­bra­rà del 2 al 27 de ju­liol al CEIP Ba­rran­quet en ho­ra­ri de 8 a 17 h, amb ser­vei de men­ja­dor. Abans, en­tre el 25 i el 29 de juny, es ce­le­bra­rà la pre-es­co­le­ta, al cen­tre cul­tu­ral Xi­cran­da en ho­ra­ri de 8 a 15, sen­se ser­vei de men­ja­dor.

L’ho­ra­ri per pre­sen­tar els do­cu­ments per re­gis­tre d’en­tra­da és de 9 a 14 h (de di­lluns a di­ven­dres) i de 8:30 a 17:30 h inin­te­rrom­pu­da­ment (de di­lluns a di­jous). No obs­tant, tam­bé es pot realit­zar el trà­mit de ma­ne­ra te­le­mà­ti­ca a tra­vés de la seu elec­trò­ni­ca: se­de.go­de­lla.es La re­gi­do­ra del de­par­ta­ment, Pa­qui­ta Mo­cho­lí, va- lo­ra que sem­pre es bus­ca «ofe­rir un ser­vei de qua­li­tat, fo­men­tant l’apre­nen­tat­ge d’una ma­ne­ra dis­te­sa i crea­ti­va». Ca­da any, uns 250 xi­quets i xi­que­tes gau­dei­xen de l’Es­co­la d’Es­tiu en com­pan­yia de la plan­ti­lla de mo­ni­tors del ca­sal jo­ve alMa­ta­de­ro. Mo­cho­lí in­sis­teix en el fet que, tot i les di­fi­cul­tats, l’Ajun­ta­ment de Go­de­lla vol man­te­nir aquest ser­vei «fo­na­men­tal per a la con­ci­lia­ció fa­mi­liar i la­bo­ral de molts pa­res que tre­ba­llen ei­xes da­tes».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.