V Tro­ba­da de l’Es­co­la d’Em­pre­ne­dors sos­te­ni­bles

Nou Horta - - Editorial -

Be­ni­pa­rrell aco­llia la V Tro­ba­da de les Es­co­les d’Em­pre­ne­do­res Sos­te­ni­bles, un pro­jec­te de Na­tu­ra i Cul­tu­ra, de la má de Cai­xa Po­pu­lar i que en aques­ta edi­ció va com­ptar amb la col·la­bo­ra­ció de l’em­pre­sa Im­por­ta­co i el grup mu­si­cal Pool Jazz per a ame­nit­zar la ves­pra­da. Al vol­tant de 1.000 per­so­nes en­tre par­ti­ci­pants, fa­mí­lies, re­gi­dors, al­cal­des i vi­si­tants de l’Hor­ta Sud van acu­dir per a gau­dir i com­par­tir aques­ta ex­pe­rièn­cia em­pre­ne­do­ra que per un dia ix de les au­les.

Les 25 coope­ra­ti­ves d’aques­ta edi­ció van mun­tar els seus stands ofe­rint gran va­rie­tat de pro­duc­tes con­fec­cio­nats per ells ma­tei­xos, com sacs tèr­mics, sa­bó ca­so­là, qua­dres, clauers, coixins amb sa­ma­rre­tes re­ci­cla­des… Un tre­ball que l’alum­nat ha es­tat com­pa­ti­bi­lit­zant amb la res­ta d’as­sig­na­tu­res grà­cies al su­port dels do­cents i el eco­nò­mic dels ajun­ta­ments de Be­ni­pa­rrell, Pi­cas­sent, Al­càs­ser, Mas­sa­nas­sa, To­rrent, Se­da­ví, Al­fa­far, Xi­ri­ve­lla i Ca­ta­rro­ja, que creuen en la ne­ces­si­tat de fo­men­tar aquest ti­pus de pro­jec­tes.

En aques­ta edi­ció com­ptà­rem amb la vi­si­ta del Di­rec­tor Ge­ne­ral d’Economia, Em­pre­ni­ment i Coo­pe­ra­ti­vis­me, Pa­co Ál­va­rez, que, en­ca­ra que co­nei­xia el pro­jec­te, va que­dar sor­près del tre­ball dels alum­nes/as que pre­sen­ta­ven els seus pro­jec­tes de coope­ra­ti­va, va­lo­rant in si­tu “la gran trans­ver­sa­li­tat del pro­jec­te, on no so­la­ment es desen­vo­lu­pa la crea­ti­vi­tat i el fun­cio­na­ment d’una coope­ra­ti­va, si­nó tam­bé la sos­te­ni­bi­li­tat i l’edu­ca­ció en va­lors”. I és que des­prés de la ven­da, ca­da pro­jec­te d’em­pre­sa va a do­nar al­menys un 20% dels seus be­ne­fi­cis a una obra so­cial que ells ma­tei­xos han triat en as­sem­blea. Amb aquest es­de­ve­ni­ment cul­mi­na aques­ta par­ti­cu­lar es­co­la, que por­ta 5 anys tre­ba­llant amb es­tu­diants de Pri­mà­ria, Se­cun­dà­ria i Ci­cles For­ma­tius, amb l’ob­jec­tiu de for­mar en com­pe­tèn­cies i ha­bi­li­tats tant pro­fes­sio­nals com a so­cials, com el tre­ball en equip, la crea­ti­vi­tat, l’au­to­no­mia, la re­so­lu­ció de con­flic­tes o la pre­sa de de­ci­sions; i que “són útils per a po­der for­mar jo­ves amb ca­pa­ci­tats que per­me­tran reorien­tar el mo­del de crei­xe­ment ac­tual cap a un més sos­te­ni­ble” se­gons va co­men­tar el Di­rec­tor Ge­ne­ral du­rant la vi­si­ta.

El llis­tó d’aquest curs es­tà alt i no ens que­da més que se­guir unint es­fo­rços per a su­pe­rar-ho els se­güents anys.

Fo­to: Die­go Ló­pez

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.