II Tro­ba­des del Pro­jec­te Glo­bal d’Igual­tat Hor­ta Nord

Nou Horta - - Editorial -

La se­go­na edi­ció del Pro­jec­te Glo­bal d’Igual­tat Hor­ta Nord ha tin­gut lloc a Mu­se­ros. El mu­ni­ci­pi ha aco­llit tres tau­les re­do­nes a cà­rrec dels coor­di­na­dors i de les coor­di­na­do­res d’igual­tat i con­vi­vèn­cia dels di­fe­rents cen­tres edu­ca­tius, mem­bres del pro­fes­so­rat, mem­bres dels equips di­rec­tius, re­gi­do­res i re­pre­sen­tants de ma­res i pa­res de les II Tro­ba­des del Pro­jec­te Glo­bal d’Igual­tat Hor­ta Nord.

Mi­guel So­ler, se­cre­ta­ri au­to­nò­mic d’Edu­ca­ció i In­ves­ti­ga­ció, ha tan­cat la tro­ba­da amb una con­fe­rèn­cia en la qual ha ex­pli­cat els punts claus per im­plan­tar el Pla d’igual­tat en l’àm­bit edu­ca­tiu. La pri­me­ra edi­ció es va celebrar a Ra­fel­bun­yol en no­vem­bre de 2017.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.