El MAC apos­ta en­guany per cap­tar nous pú­blics amb ses­sions es­pe­cí­fi­ques per a be­bès, xi­quets i jo­ves

L’Ajun­ta­ment pre­tén acos­tar les arts es­cè­ni­ques als més me­nuts amb pro­pos­tes com el “MAC Es­co­lars”, “MAC al pa­ti” i el “Pop & Circ en fa­mí­lia”

Nou Horta - - Editorial -

Des dels seus ini­cis, el prin­ci­pal ob­jec­tiu del MAC (Mis­la­ta, art al ca­rrer) ha si­gut el de trau­re les arts es­cè­ni­ques al ca­rrer i acos­tar-les a la ciu­ta­da­nia, es­pe­cial­ment a aquells col·lec­tius que no so­len ser con­su­mi­dors ha­bi­tuals de cul­tu­ra. Un d’aquests col·lec­tius és el del pú­blic més jo­ve: els xi­quets, les xi­que­tes i els jo­ves, per als qui ca­da any s’ofe­rei­xen di­fe­rents es­pec­ta­cles, qua­si sem­pre re­la­cio­nats amb el món del circ, fil con­duc­tor de la pro­gra­ma­ció del fes­ti­val. En­guany, l’Ajun­ta­ment de Mis­la­ta ha op­tat per re­fo­rçar en­ca­ra més, si cap, aques­ta apos­ta pel pú­blic in­fan­til i ju­ve­nil, ja que la ma­jo­ria de no­ve­tats de la pro­gra­ma­ció con­sis­tei­xen en ses­sions es­pe­cí­fi­ques per a be­bès, xi­quets i jo­ves. “La pro­mo­ció de la cul­tu­ra i de la in­fàn­cia són dos dels trets que mi­llor ens iden­ti­fi­quen i el MAC és l’es­ce­na­ri ideal per a con­ju­gar-los”, ex­pli­ca l’al­cal­de, Car­los Fer­nán­dez Biel­sa, con­ve­nçut que “el tea­tre, el circ, la dan­sa i la mú­si­ca són una font de va­lors es­sen­cials per al desen­vo­lu­pa­ment per­so­nal dels xi­quets i les xi­que­tes”.

El MAC 2018 in­clou en­guany dos ac­ti­vi­tats no­ves com el MAC Es­co­lars, unes ses­sions ma­ti­nals per a l’alum­nat de 5º de Pri­mà­ria que por­ta per tí­tol Mis­la­ta, ciu­tat del circ i que es­tà coor­di­nat per l’Equip de di­na­mit­za­ció cul­tu­ral de l’Ajun­ta­ment, a més d’una ses­sió es­pe­cí­fi­ca per a jo­ves. Es trac­ta de MAC al pa­ti, una re­pre­sen­ta­ció a cà­rrec de la com­pan­yia va­len­cia­na La Tró­co­la Circ, a l’am­fi­tea­tre de Fe­li­pe Bell­ver, que es fa­rà el dia 23 de maig a l’ho­ra del pa­ti dels ins­ti­tuts de Mis­la­ta.

L’edi­ció d’en­guany tam­bé re­cu­pe­ra un for­mat ja tes­tat en anys an­te­riors, el Pop & Circ en fa­mí­lia, una ma­ti­nal de ta­llers de circ i el con­cert de la ban­da se­vi­lla­na Full als jar­dins de l’Hort de Sen­dra el diu­men­ge dia 20 de maig. I una al­tra de les per­les que ama­ga en­guany la pro­gra­ma­ció de Mis­la­ta, art al ca­rrer és l’úl­ti­ma pro­duc­ció de Pa­ni­cMap, un es­pec­ta­cle que por­ta per tí­tol Pe­que­ño Big Blue i que es­tà pen­sat per a be­bès a par­tir de 8 me­sos. La ci­ta se­rà el 25 de maig, al tea­tre del Cen­tre Cul­tu­ral, amb dos ses­sions: 17.30 i 18.30 ho­res.

De la im­por­tàn­cia d’apos­tar pel pú­blic jo­ve es par­la­rà tam­bé en una al­tra de les no­ve­tats d’en­guany, el MAC Pro, una jor­na­da per a pro­fes­sio­nals que tin­drà lloc el 17 de maig en La Fà­bri­ca i que por­ta per tí­tol Les arts es­cè­ni­ques de ca­rrer com a ge­ne­ra­dors de nous pú­blics.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.