1,5 mi­li­ons d’eu­ros en in­ver­sions fi­nan­ce­ra­ment sos­te­ni­bles

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment ha apro­vat en el ple d’aquest di­jous des­ti­nar 1,5 mi­li­ons d’eu­ros dels 6,8 de ro­ma­nent po­si­tiu de tre­so­re­ria a in­ver­sions fi­nan­ce­ra­ment sos­te­ni­bles. En­tre les in­ter­ven­cions pre­vis­tes hi ha un pla d’am­plia­ció i mi­llo­ra de vo­re­res a di­fe­rents ca­rrers, la cons­truc­ció de ca­rrils bici, una no­va zo­na ver­da al Ca­rrer Sant Ra­mon, la reha­bi­li­ta­ció i con­di­cio­na­ment d’edi­fi­cis pú­blics, com­ple­tar in­ter­ven­cions a la Llar del Ju­bi­lat, l’Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal i la no­va pis­ta de pa­ti­nat­ge, a la qual se li afe­gi­rà en­llu­me­nat. Les in­ver­sions com­pta­ren amb el vot fa­vo­ra­ble de tots els grups.

En molts dels ca­sos, com el pla de vo­re­res o la zo­na ver­da del Ca­rrer Sant Ra­mon (que té un pres­su­post pre­vist de més de 320.000 eu­ros), les in­ver­sions res­po­nen a pe­ti­cions ex­pres­sa­des en les Tro­ba­des amb l’Al­cal­des­sa i l’equip de go­vern, ce­le­bra­des al llarg de tot l’any 2017.

Per al pla de mi­llo­ra de vo­re­res, que in­clou els ca­rrers Sant Eduard, Sant Fran­cesc i Poe­ta Llo­ren­te, en­tre d’al­tres, s’han pres­su­pos­tat 365.000 eu­ros que es fi­na­nça­ran en col·la­bo­ra­ció amb el Pla Pro­vin­cial d’Obres i Ser­veis (PPOS) de la Dipu­tació de Va­lèn­cia i, a més de con­di­cio­nar els vials per a per­so­nes amb di­fi­cul­tats o mo­bi­li­tat re­duï­da, s’in­ter­vin­drà so­bre el cla­ve­gue­ram d’al­gu­nes àrees. Quant a edi­fi­cis mu­ni­ci­pals, s’ha­bi­li­ta­rà la cin­que­na plan­ta de l’Ajun­ta­ment per a pres­tar un mi­llor ser­vei a la ciu­ta­da­nia, amb un pres­su­post pre­vist d’uns 100.000 eu­ros. Les obres de la quar­ta plan­ta de la ca­sa con­sis­to­rial ja han si­gut ad­ju­di­ca­des i co­me­nça­ran en breu. A més, es des­ti­na­ran uns 126.000 eu­ros a re­for­mar la sa­la mul­ti­usos de l’es­pai de jo­ven­tut, i al­tres 30.000 eu­ros per a la cli­ma­tit­za­ció d’aques­ta do­ta­ció, si­tua­da al Po­li­es­por­tiu Mu­ni­ci­pal. Tam­bé es re­pa­ra­rà la co­ber­ta de l’Au­di­to­ri per a ta­llar les fil­tra­cions d’ai­gua.

Les in­ver­sions con­tem­plen, a més, ac­tua­cions des del punt de vis­ta de l’ac­ces­si­bi­li­tat i la in­clu­sió, com són sen­yals acús­ti­ques per a se­mà­fors i el bu­cle mag­nè­tic per tal que les per­so­nes amb pro­ble­mes d’au­di­ció pu­guen as­sis­tir i gau­dir dels es­pec­ta­cles i es­de­ve­ni­ments a l’Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal. La par­ti­da per a aques­tes ac­tua­cions que mi­llo­ren l’ac­ces­si­bi­li­tat dels es­pais pú­blics és d’apro­xi­ma­da­ment 43.000 eu­ros. Al­tra de les in­ter­ven­cions im­por­tants se­rà l’aï­lla­ment acús­tic de la Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Ma­ria Mo­li­ner.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.