Obert el ter­mi­ni d’ins­crip­ció per a la Fi­ra Co­mer­cial de Pai­por­ta

Nou Horta - - Editorial -

La Re­gi­do­ria d’Ocu­pa­ció i Co­me­rç ha ini­ciat aques­ta set­ma­na el pe­río­de d’ins­crip­ció per a la se­te­na edi­ció de la Fi­ra Co­mer­cial de Pai­por­ta. L’es­de­ve­ni­ment, pen­sat per a la pro­mo­ció i di­na­mit­za­ció del co­me­rç lo­cal i de pro­xi­mi­tat, se ce­le­bra­rà de l’1 al 3 de juny. Les ins­crip­cions es po­den for­ma­lit­zar a l’Ofi­ci­na UNICA de l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta fins al prò­xim 19 de maig.

La Fi­ra Co­mer­cial d’en­guany, pro­mo­gu­da per la Re­gi­do­ria d’Ocu­pa­ció i Co­me­rç de l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta i l’As­so­cia­ció de Co­me­rç Lo­cal (ALC), se ce­le­bra­rà a la Plaça Cer­van- tes i els ca­rrers de l’en­torn i com­pta­rà, com al­tres anys, amb ac­ti­vi­tats d’ani­ma­ció i mu­si­cals pa­ral·le­les per tal de crear el mi­llor am­bient pos­si­ble i atreu­re al ma­jor nom­bre de clients i clien­tes. El ma­teix cap de set­ma­na es­tà pre­vist que tin­ga lloc la Fi­ra Me­die­val, al Ca­rrer Pri­mer de Maig. Les ca­se­tes de ca­da co­me­rç se­ran de fus­ta. Per qües­tions d’es­pai, hi hau­rà un mà­xim de 33, i la ubi­ca­ció de ca­da co­mer­ciant par­ti­ci­pant es de­ci­di­rà per sor­teig. La Fi­ra Co­mer­cial de Pai­por­ta s’inau­gu­ra­rà la ves­pra­da del di­ven­dres 1 de juny, i es tan­ca­rà el diu­men­ge dia 3 a les 15.00 ho­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.