El mul­ti­fun­cio­nal Car­men Va­le­ro obri les seues por­tes

Nou Horta - - Publireportatge -

El mul­ti­fun­cio­nal Car­men Va­le­ro s’es­tre­na­rà el pro­per 11 de maig, des­prés de més de 12 anys d’es­pe­ra. L’edi­fi­ci s’ha dis­sen­yat amb l’ob­jec­tiu que pu­ga aco­llir pro­duc­cions cul­tu­rals de tot ti­pus. Ai­xí, s’han ins­tal·lat unes gra­des re­tràc­tils que fan d’aquest equi­pa­ment un es­pai ver­sà­til i mo­dern, adap­ta­ble a ca­da es­de­ve­ni­ment. El cost fi­nal del pro­jec­te és de 1.661.924 eu­ros. El pro­jec­te de crea­ció d’un es­pai mul­ti­fun­cio­nal s’ha fet reali­tat des­prés de 12 anys de tre­balls. El pro­per 11 de maig, Si­lla dis­po­sa­rà d’un edi­fi­ci de més de 2.000 me­tres qua­drats que al­ber­ga una gran sa­la mul­ti­fun­cio­nal de més de 480 m2 amb ca­pa­ci­tat per a 424 es­pec­ta­dors as­se­guts (en gra­de­ria des­mun­ta­ble) o 964 per­so­nes de peu. Aquest edi­fi­ci com­pta­rà amb un ves­tí­bul d’ac­cés de més de 335 me­tres qua­drats, una au­la po­li­va­lent, com­par­ti­men­ta­ble en dos au­les, i un al­tra sa­la mul­ti­usos de qua­si 60 m2. A més a més, es dis­po­sa d’una àrea de lo­cals tèc­nics i ad­mi­nis­tra­ció. Tot l’edi­fi­ci es­tà cons­truït en plan­ta bai­xa i en un únic vo­lum. L’exe­cu­ció del pro­jec­te ha tin­gut un cost de més de 1.600.000 eu­ros, fi­na­nçat ín­te­gra­ment per la Con­se­lle­ria de Cul­tu­ra.

El cost de l’obra

El cost fi­nal de l’obra és de 1.515.274 eu­ros, tot i que a aquest im­port s’han afe­git vo­ra 86.000 eu­ros co­rres­po­nents als ho­no­ra­ris tèc­nics de re­dac­ció de pro­jec­tes i di­rec­ció fa­cul­ta­ti­va de les obres. L’im­port fi­nal in­ver­tit en el pro­jec­te as­cen­deix a 1.661.924 eu­ros, que ha es­tat co­bert per la Con­se­lle­ria d’Edu­ca­ció, In­ves­ti­ga­ció, Cul­tu­ra i Es­port.

Em­plaça­ment

L’equi­pa­ment es­tà lo­ca­lit­zat en un so­lar de sol do­ta­cio­nal pú­blic, en­tre els ca­rrers de Pe­re el Ce­ri­mo­niós, Pe­re el Gran, Al­bal i l’avin­gu­da de Jau­me I el Con­que­ri­dor, on tam­bé s’ha em­plaçat un Cen­tre de For­ma­ció. La su­per­fí­cie d’aquest so­lar és de vo­ra 13.000 m2 que, des­prés de l’exe­cu­ció d’aquest pro­jec­te, que­da des­ti­nat ín­te­gra­ment a ubi­car cons­truc­cions i es­pais de ti­tu­la­ri­tat pú­bli­ca des­ti­nats a l’ús del la ciu­ta­da­nia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.