La re­gi­do­ra de Fes­tes i de l’Economia del Bé Co­mú de l’Ajun­ta­ment de Xi­ri­ve­lla fa efec­ti­va la seua di­mis­sió

Nou Horta - - Torrent / Xirivella -

La re­gi­do­ra de Fes­tes i de l’Economia del Bé Co­mú de l’Ajun­ta­ment de Xi­ri­ve­lla ha fet efec­ti­va la di­mis­sió pro­gra­ma­da de les seues fun­cions en la ses­sió ple­nà­ria ce­le­bra­da es­te di­jous.

Ma­ría Jo­sé Gar­cía Gran­de dei­xa el cà­rrec d’acord amb el sis­te­ma de ro­ta­cions pac­tat pel grup mu­ni­ci­pal de Sí Se Pue­de, que for­ma go­vern amb Com­pro­mís i PSOE-PSPV. Se­gons les pre­vi­sions, en el prò­xim ple­na­ri pren­drà pos­ses­sió el nou re­gi­dor o re­gi­do­ra, per­tan­yent al grup mu­ni­ci­pal Sí Se Pue­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.