La Po­li­cia Lo­cal evi­ta un in­tent de ro­ba­to­ri en un do­mi­ci­li La Po­li­cia Lo­cal d’Al­bo­raia va sor­pren­dre dis­sab­te pas­sat 2 de juny a tres in­di­vi­dus que in­ten­ta­ven ro­bar en un dels do­mi­ci­lis de la lo­ca­li­tat.

Nou Horta - - Editorial -

A les 16.20 ho­res la cen­tral d’emer­gèn­cies de la Po­li­cia Lo­cal rep un avís del cen­tre de coor­di­na­ció d’emer­gèn­cies 112, co­mu­ni­cant que “dues per­so­nes es­ta­ven fo­rçant la por­ta d’un ha­bi­tat­ge”. Im­me­dia­ta­ment dues pa­tru­lles van acu­dir al lloc, on van ob­ser­var a un in­di­vi­du en la por­ta d’un pa­ti par­lant per te­lè­fon que va ei­xir fu­gint en ob­ser­var la pre­sèn­cia po­li­cial, amb la rà­pi­da in­ter­ven­ció dels agents el sos­pi­tós va ser cap­tu­rat en les pro­xi­mi­tats. D’al­tra ban­da, l’al­tra pa­tru­lla va ac­ce­dir al do­mi­ci­li in­ter­cep­tant als al­tres dos as­sal­ta­dors que trac­ta­ven de fu­gir per la te­rras­sa de l’edi­fi­ci. Al cos­tat dels lla­dres es va tro­bar una mot­xi­lla amb joies i di­fe­rents ei­nes per a fo­rçar panys. Ai­xí ma­teix tam­bé es va po­der in­ter­ve­nir el vehi­cle amb el qual cir­cu­la­ven. Els tres de­tin­guts van ser tras­lla­dats a la ca­ser­na de la Guàr­dia Ci­vil de Ta­ver­nes Blan­ques per a la seua po­sa­da a dis­po­si­ció ju­di­cial.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.