La I Tro­ba­da Mu­si­cal i Gas­tro­nò­mi­ca su­pera to­tes les ex­pec­ta­ti­ves amb una al­ta par­ti­ci­pa­ció

La ini­cia­ti­va <<Pa­ra l’ore­lle­ta>> ha po­sat en va­lor du­rant tres dies els pro­duc­tes tí­pics del mu­ni­ci­pi i ha con­tri­buït a re­cu­pe­rar el pa­tri­mo­ni cul­tu­ral i mu­si­cal lo­cal

Nou Horta - - Portada -

La pri­me­ra Tro­ba­da Mu­si­cal i Gas­tro­nò­mi­ca <Pa­ra l’ore­lle­ta> va cul­mi­nar 27 de maig des­prés de tres jor­na­des de­di­ca­des al fo­ment de la cui­na tra­di­cio­nal i la cul­tu­ra mu­si­cal al­daie­ra amb un no­ta­ble èxit de par­ti­ci­pants. Di­fe­rents col·lec­tius lo­cals han col·la­bo­rat ac­ti­va­ment en el de­sen­vo­lu­pa­ment dels di­fe­rents ac­tes pro­gra­mats con­ver­tint la ini­cia­ti­va en un punt de tro­ba­da que ha evi­den­ciat la ri­que­sa cul­tu­ral del mu­ni­ci­pi. Per a l’al­cal­de, Gui­ller­mo Lu­ján, l’èxit d’aques­ta ini­cia­ti­va de­mos­tra que Aldaia és un po­ble “que va­lo­ra i es­ti­ma la seua cul­tu­ra i les seues tra­di­cions, i que agraeix la re­cu­pe­ra­ció del que ens re­pre­sen­ta com a po­ble”. El Grup de Dan­ses de la Ron­da d’Aldaia va mar­car l’ini­ci de la tro­ba­da amb un re­co­rre­gut pels ca­rrers del po­ble. Més tard, l’al­cal­de Gui­ller­mo Lu­ján, la re­gi­do­ra de Cul­tu­ra, Empar Fol­ga­do i el pre­si­dent de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, Jor­ge Ro­drí­guez, van par­ti­ci­par en la pre­sen­ta­ció del lliu­re “Mú­si­ca tra­di­cio­nal de Aldaia”. El vo­lum, obra dels in­ves­ti­ga­dors An­to­nio An­drés i Car­les Pi­tarch, arre­ple­ga me­lo­dies i tex­tos dels cants que pro­ta­go­nit­za­ven la vi­da quo­ti­dia­na del mu­ni­ci­pi des del se­gle XIX fins a temps re­cents. Aquei­xa ma­tei­xa nit, en la plaça de la Cons­ti­tu­ció, els as­sis­tents van po­der de- gus­tar el tí­pic pi­men­tó en ton­yi­na acom­pan­yat dels do­lços au­tòc­tons del mu­ni­ci­pi, la so­pà i les ore­lle­tes. La mú­si­ca va tor­nar a ser la pro­ta­go­nis­ta amb la pre­sen­ta­ció del disc “Ab lli­cèn­cia o sens ella. Els vi­llan­cets en va­len­cià de Pas­qual Fuen­tes” del grup Mú­si­ca Tro­ba­da. L’obra ha si­gut edi­ta­da amb mo­tiu del 250 aniver­sa­ri de la mort del com­po­si­tor al­daie­ro i, igual que el lli­bre, tam­bé ha com­ptat amb el su­port eco­nò­mic de la Dipu­tació. Mú­si­ca Tro­ba­da va de­lec­tar als pre­sents en el sa­ló de plens de l’Ajun­ta­ment amb un es­pec­ta­cu­lar con­cert, amb la so­prano Sa­ray Gar­cía i Fer­nan­do ta­ber­ner al piano, i la jor­na­da tam­bé va fi­na­lit­zar amb un tast de pro­duc­tes tí­pics lo­cals.

L’ac­te més emo­tiu va te­nir lloc quan una nom­bro­sa re­pre­sen­ta­ció de fa­mí­lies de 200 xi­quets ma­dri­lenys que van vin­dre a Aldaia du­rant la Gue­rra Ci­vil, es va con­cen­trar en el parc de les Oli­ve­re­tes per a inau­gu- rar el mo­nò­lit que els ren­deix tri­but. L’es­cul­tu­ra “Ros­tres en la me­mò­ria. Res­pec­te, re­cord i pre­sèn­cia” de Ale­xi Ale­many com­me­mo­ra l’arri­ba­da d’aquests xi­co­tets que van re­fer la seua vi­da a Aldaia des­prés de la gue­rra, i ser­veix com a ho­me­nat­ge a les fa­mí­lies del mu­ni­ci­pi que els van aco­llir amb els braços oberts. El poe­ta Fran­cesc Ro­dri­go, acom­pan­yat per la flau­tis­ta Àfri­ca Ru­tea, va re­ci­tar els ver­sos que acom­pan­yen el mo­nu­ment da­vant la pre­sèn­cia d’al­guns dels im­pli­cats i dels seus des­cen­dents. La in­ter­pre­ta­ció de la so­prano al­daie­ra Sa­ray Gar­cía i el gui­ta­rris­ta Ru­bén Pa­rell va po­sar el punt fi­nal a una tro­ba­da en el qual de nou no van fal­tar la so­pà, les ore­lle­tes i el pi­men­tó en ton­yi­na. En to­tal, du­rant to­ta la set­ma­na s’han re­par­tit més de 2.400 ra­cions d’aquests do­lços tí­pics d’Aldaia, una xi­fra que es pre­veu su­pe­rar el prò­xim any amb una no­va edi­ció de <Pa­ra l’ore­lle­ta>.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.