Aldaia con­trac­ta a deu jo­ves pa­rats mit­ja­nçant el pro­gra­ma T’Ava­lem Jo­ve

La ini­cia­ti­va pre­tén for­mar i do­nar tre­ball a me­nors de 30 anys du­rant dot­ze me­sos i com­pta amb una sub­ven­ció de qua­si 200 mil eu­ros

Nou Horta - - Aldaia -

L’al­cal­de d’Aldaia, Gui­ller­mo Lu­ján, i el re­gi­dor de Jo­ven­tut, Ser­gio Gó­mez, han do­nat la ben­vin­gu­da als par­ti­ci­pants en el pro­gra­ma “T’Ava­lem”, que per pri­me­ra ve­ga­da es duu a ter­me en el mu­ni­ci­pi. La ini­cia­ti­va do­na­rà tre­ball a deu jo­ves me­nors de 30 anys, in­te­grats en el Sis­te­ma de Ga­ran­tia Ju­ve­nil, amb un con­trac­te de for­ma­ció que com­pa­gi­na­ran amb les clas­ses im­par­ti­des du­rant un any en el Cen­tre Ma­til­de Sal­va­dor.

El pro­jec­te com­bi­na l’apre­nen­tat­ge per a ob­te­nir els cer­ti­fi­cats de pro­fes­sio­na­li­tat dels ni­vells 1 i 2 de la fa­mí­lia de l’ad­mi­nis­tra­ció, amb el tre­ball realit­zat en de­pen­dèn­cies mu­ni­ci­pals, ja si­ga en el trac­ta­ment de do­cu­men­ta­ció o en l’aten­ció al pú­blic. L’al­cal­de de la lo­ca­li­tat, Gui­ller­mo Lu­ján, ha in­ci­dit en la ne­ces­si­tat de con­ti­nuar cer­cant me­ca­nis­mes per a do­nar opor­tu­ni­tats reals als jo­ves i d’aques­ta ma­ne­ra con­tri­buir al fet que tin­guen un fu­tur mi­llor. Lu­ján tam­bé ha vol­gut trans­me­tre als par­ti­ci­pants en el pro­jec­te el seu su­port i els ha ins­tat a apro­fi­tar el temps per a apren­dre tot el pos­si­ble de l’equip que els guia­rà du­rant aquests dot­ze me­sos. Per a dur a ter­me el pla, l’Ajun­ta­ment d’Aldaia ha acon­se­guit a tra­vés del Ser­vef una sub­ven­ció de 199.830 eu­ros, quan­ti­tat que se su­mis­ca a l’apor­ta­ció eco­nò­mi­ca mu­ni­ci­pal i que es des­ti­na­rà in­te­gra­men­te al de­sen­vo­lu­pa­ment del pro­gra­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.