Com­pte en­re­re per al Got­he­jazz

Nou Horta - - Portada -

La re­gi­do­ria de Cul­tu­ra de l’Ajun­ta­ment de Godella pre­pa­ra una no­va edi­ció del Got­he­jazz, que tin­drà lloc en­tre el 21 i el 24 de juny al cen­tre d’art Vi­la Eu­gè­nia.

Trio Brown obri­ran el fes­ti­val el di­jous 21 a les 22:30 h. A ei­xa ma­tei­xa ho­ra ac­tua­ran Ni­na Di­na­mi­ta & The Swing Mi­li­cian el di­ven­dres, i Ra­chel The­rrien el dis­sab­te. El diu­men­ge de ma­tí, a les 12:00 h, Se­da­jazz ofe­ri­rà un es­pec­ta­cle d’es­pai in­fan­til, que tor­na a ser una apos­ta des­prés de la mag­ní­fi­ca aco­lli­da que tin­gué l’any pas­sat. I, per úl­tim, la Big Band del Ca­sino Mu­si­cal po­sa­rà el punt i fi­nal el diu­men­ge a les 20:00 h. La res­pon­sa­ble de l’àrea, Tatiana Pra­des, ha des­ta­cat que «en­guany tin­dran un pro­ta­go­nis­me es­pe­cial les do­nes, amb fi­gu­res com la so­lis­ta Ra­chel The­rrien o el grup Ni­na Di­na­mi­ta, in­te­grant ex­clu­si­va­ment per do­nes».

«Tam­bé en aques­ta edi­ció hem vol­gut con­fec­cio­nar un car­tell més lo­cal, amb ar­tis­tes del nos­tre te­rri­to­ri que ac­tuen en fes­ti­vals in­ter­na­cio­nals i que te­níem ga­nes de po­der gau­dir de la seua mú­si­ca a Godella», ha afe­git. Pel que fa al dis­seny del car­tell, obra d’Emi­lio Mar­tí, la re­gi­do­ra ha des­ta­cat que «sem­pre bus­quem ar­tis­tes jo­ves emer­gents, i en aques­ta oca­sió te­nim una obra dis­tin­ta a les an­te­riors, amb més co­lo­rit i amb una do­na com a pro­ta­go­nis­ta». «Es­pe­rem tor­nar a om­plir Vi­la Eu­gè­nia», diu Pra­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.