L’Al­cal­de anun­cia el pro­cés de crea­ció del Centre de Sa­lut de San­ta Ri­ta

Nou Horta - - Massanassa -

L’Ajun­ta­ment de Pa­ter­na co­me­nça ja a tre­ba­llar en la con­ver­sió d’una part del centre po­li­va­lent Va­len­tín Her­náez com a centre de sa­lut per­què els més de 12.000 veïns i veï­nes que re­si­dei­xen en San­ta Ri­ta pu­guen dis­po­sar com més prom­pte mi­llor d’aquest ser­vei mè­dic en el seu ba­rri. Ai­xí ho ha ava­nçat l’Al­cal­de de Pa­ter­na, Juan An­to­nio Sa­gre­do, des­prés de trau­re a li­ci­ta­ció la redacció del pro­jec­te de trans­for­ma­ció d’un ala de la plan­ta baixa de l’edi­fi­ci en un centre de sa­lut, amb ac­cés di­rec­te des de la via pú­bli­ca.

El pri­mer edil ha ex­pli­cat que la re­for­ma es desen­vo­lu­pa­rà so­bre una su­per­fí­cie to­tal de 421,63 m2 en la qual es mo­di­fi­ca­ran els es­pais ac­tuals per a po­der aco­llir un mò­dul de con­sul­tes, amb 11 sales, i un al­tre mò­dul d’ele­ments ge­ne­rals, amb 6 uni­tats. En aquest sen­tit, l’Al­cal­de ha de­ta­llat que el nou centre de sa­lut al­ber­ga­rà 2 con­sul­tes de me­di­ci­na ge­ne­ral, 2 con­sul­tes d’in­fer­me­ria de me­di­ci­na ge­ne­ral, de con­sul­tes de me­di­ci­na pe­dià­tri­ca, 2 con­sul­tes d’in­fer­me­ria pe­dià­tri­ca, una sa­la d’es­pe­ra, 1 sa­la d’ex­trac­cions i una sa­la d’es­pe­ra d’ex­trac­cions a més d’es­pais ne­ces­sa­ris com a re­cep­ció, banys, ofi­ci­nes i una cam­bra de ne­te­ja.

Juan An­to­nio Sa­gre­do ha as­sen­ya­lat que “l’equip de go­vern por­ta molts me­sos tre­ba­llant amb la con­se­lle­ria de Sa­ni­tat en tot el que es re­fe­reix a la tra­mi­ta­ció ad­mi­nis­tra­ti­va ne­ces­sà­ria per a au­to­rit­zar la con­ver­sió d’aquest centre en con­sul­to­ri mè­dic” al ma­teix temps que ha in­di­cat que “amb la redacció del pro­jec­te de re­con­ver­sió en mar­xa, si no hi ha cap im­pre­vist i una ve­ga­da que s’ad­ju­di­quen les obres, el centre de sa­lut po­dria es­tar en mar­xa l’any que ve”. Fi­nal­ment, el pri­mer edil ha re­cor­dat que “aques­ta ins­tal•la­ció, tan ne­ces­sà­ria i reivin­di­ca­da pels veïns i veï­nes del ba­rri de San­ta Ri­ta, té un cost to­tal de 115.000 eu­ros, co­fi­na­nçats en un 50% pels Fons FE­DER de la UE a tra­vés del Pla Ac­tua”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.