Una vin­te­na de bars i restaurants pai­por­tins con­cur­sen en el Tas­ta Ta­pes

Nou Horta - - Massanassa -

Pai­por­ta acull aquest cap de set­ma­na, del 15 al 17 de juny, Tas­ta Ta­pes, la Ru­ta de Ta­pes de la lo­ca­li­tat, en què 20 bars i restaurants con­cur­sa­ran per em­por­tar-se els pre­mis a la ta­pa més sa­bo­ro­sa i la més in­no­va­do­ra. Com és ha­bi­tual, se­rà la clien­te­la la que de­ci­di­rà qui s’em­por­ta els guar­dons amb els seus vots, que po­dran eme­tre en unes ur­nes ha­bi­li­ta­des a ca­da lo­cal, des­prés d’acre­di­tar que han vi­si­tat al menys qua­tre bars i restaurants al llarg de tot el cap de set­ma­na.

El Tas­ta Ta­pes es­tà or­ga­nit­zat per la Re­gi­do­ria d’Ocu­pa­ció i Co­me­rç de l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta, i arri­ba a la seua se­te­na edi­ció con­so­li­dat com un es­de­ve­ni­ment de pri­mer or­dre que té com a ob­jec­tiu di­na­mit­zar i do­nar a co­néi­xer els ne­go­cis pai­por­tins de la res­tau­ra­ció. Les pri­me­res ta­pes se ser­vi­ran la ves­pra­da del di­ven­dres 15 de juny, i tam­bé hi hau­rà ser­vei dis­sab­te a mig­dia i a la nit. Per úl­tim, els lo­cals ser­vi­ran les seues crea­cions diu­men­ge al mig­dia. Les ta­pes d’aquest es­de­ve­ni­ment te­nen un preu pac­tat de 2 eu­ros, en cas d’acom­pan­yar el plat amb ai- gua, vi o cer­ve­sa, de 2,5 eu­ros, en cas de triar re­fresc, o d’1,5 eu­ros, si no s’acom­pan­ya el mos de cap be­gu­da. En­tre to­tes les per­so­nes que vo­ten a les di­fe­rents ta­pes se sor­te­ja­ran 6 pre­mis per va­lor de 60 eu­ros per a gas­tar en un di­nar o so­par en qual­se­vol dels es­ta­bli­ments par­ti­ci­pants. Ai­xí ma­teix, els lo­cals guar­do­nats al fi­na­lit­zar el Tas­ta Ta­pes tam­bé ob­tin­dran un di­plo­ma acre­di­ta­tiu, a més d’un pre­mi en me­tàl·lic.

Com a no­ve­tat, en­guany s’ha po­sat en mar­xa un ter­cer pre­mi que s’afe­geix als de les ta­pes més sa­bo­ro­ses i in­no­va­do­res: El de Ser­vei Res­pon­sa­ble, im­pul­sat per la Uni­tat de Pre­ven­ció Co­mu­ni­tà­ria de Con­duc­tes Ad­dic­ti­ves (UPCCA), per­tan­yent a la Re­gi­do­ria de Be­nes­tar So­cial. Junt a l’ONG Con­tro­la Club, i dins del Pro­gra­ma Na­cio­nal de Pre­ven­ció de les Dro­go­de­pen­dèn­cies al Sec­tor Hos­ta­ler, es pre­tén fo­men­tar un oci de qua­li­tat, sa­lu­da­ble i res­pon­sa­ble. Els cri­te­ris per a ator­gar aquest guar­dó al mi­llor ser­vei res­pon­sa­ble, que tam­bé de­ci­di­ran les per­so­nes par­ti­ci­pants en el Tas­ta Ta- pes, se­ran que el lo­cal tin­ga en un lloc vi­si­ble el car­tell re­la­tiu a la le­gis­la­ció so­bre la ven­da d’al­cohol, que hi ha­ja la pos­si­bi­li­tat d’acom­pan­yar la ta­pa amb una be­gu­da no al­cohò­li­ca més ba­ra­ta o al ma­teix preu que la cer­ve­sa o el vi, que l’es­ta­bli­ment tin­ga mis­sat­ges pre­ven­tius so­bre l’ús res­pon­sa­ble de be­gu­des al­cohò­li­ques, i que afa­vo­ris­ca que no hi ha­gen per­so­nes em­bria­ga­des, per exem­ple, no ve­nent més be­gu­da a qui es­tà baix els efec­tes de l’al­cohol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.