Apro­va­des les pri­me­res mi­llo­res en col·le­gis grà­cies al Pla Edi­fi­cant

El ple­na­ri ce­le­brat va apro­var la sol·li­ci­tud de de­le­ga­ció de com­pe­tèn­cies de la Ge­ne­ra­li­tat per do­nar ini­ci a les obres de mi­llo­ra ne­ces­sà­ries

Nou Horta - - Publireportatge -

Pi­cas­sent ha apro­vat les pri­me­res mi­llo­res a realit­zar en col·le­gis grà­cies al Pla Edi­fi­cant amb una in­ver­sió de més de 300.000 eu­ros. En el cas del CEIP Prín­cep d’Espanya es trac­ta de l’ade­qua­ció del pa­ti exterior, la do­ta­ció d’un nou parc in­fan­til amb una es­truc­tu­ra au­xi­liar d’om­brat­ge, mo­bi­lia­ri i equi­pa­ments d’ur­ba­nit­za­ció, la subs­ti­tu­ció del tan­cat que se­pa­ra la zo­na d’apar­ca­ment i el pa­ti i tam­bé la zo­na de jocs de les au­les d’in­fan­til, en­tre d’al­tres per un im­port global de 82.692,60 €.

Per al­tra banda la in­ver­sió pre­vis­ta al CEIP Ma­re de Déu de Va­lli­va­na as­cen­deix a 214.937,11 € que aniran des­ti­nats a l’aï­lla­ment del sos­tre del men­ja­dor, el can­vi de pa­vi­ment del gim­nàs, adap­ta­ció i re­no­va­ció del joc del pa­ti d’in­fan­til, l’es­pai de con­ser­ge­ria, l’ac­ces­si­bi­li­tat i la se­gu­re­tat en l’en­tra­da al col·le­gi, en­tre d’al­tres. Tal i com ex­pli­ca l’al­cal­des­sa del mu­ni­ci­pi, Con­xa Garcia, «En els pro­pers me­sos, una ve­ga­da re­bu­des ofi­cial­ment les com­pe­tèn­cies de la Con­se­lle­ria per po­der em­pren­dre les ci­ta­des ac­tua­cions, s’ini­cia­ran els pro­ce­di­ments de con­curs i li­ci­ta­ció de les di­ver­ses obres». Re­cor­dem que, el Pla Edi­fi­cant pre­tén agi­lit­zar els trà­mits per a la cons­truc­ció i mi­llo­ra dels cen­tres edu­ca­tius va­len­cians i per­met que els Ajun­ta­ments es su­men al pro­gra­ma en la tra­mi­ta­ció d’ex­pe­dients per a les ac­tua­cions prio­ri­tà­ries.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.