PSPV-PSOE: “La sen­tèn­cia de la “Gür­tel Va­len­cia­na” de­cla­ra el fi­na­nça­ment il·le­gal del PP amb di­ver­sos ac­tes co­mar­cals de l’Hor­ta Sud”

Nou Horta - - Torrent - Xirivella -

La pu­bli­ca­ció di­lluns pas­sat de la Sen­tèn­cia de la bran­ca va­len­cia­na de la tra­ma “Gür­tel” ha su­po­sat un nou te­rra­trè­mol per a la po­lí­ti­ca na­cio­nal i es­pe­cial­ment en la nos­tra co­mu­ni­tat. Aques­ta sen­tèn­cia és ta­xa­ti­va en les seues afir­ma­cions i con­si­de­ra més que pro­va­da el fi­na­nça­ment irre­gu­lar dels po­pu­lars. La sen­tèn­cia con­si­de­ra pro­va­da el fi­na­nça­ment il·le­gal de for­ma ge­ne­ra­lit­za­da, per tant es des­prèn de les ano­ta­cions com­pta­bles i els di­fe­rents pa­ga­ments irre­gu­lars ex­po­sats que les di­fe­rents cam­pan­yes dels po­pu­lars, tant en els seus mu­ni­ci­pis com a ni­vell au­to­nò­mic, ai­xí com els ac­tes en els quals van par­ti­ci­par s’ha­vien fi­na­nçat amb la “Cai­xa B”.

En con­cret la sen­tèn­cia des­ta­ca en els fets pro­vats tres ac­tes en la nos­tra co­mar­ca que te­nen re­fe­rèn­cia es­pe­cí­fi­ca -és im­pos­si­ble de­ter­mi­nar quan­ta del fi­na­nça­ment il·le­gal va ser di­ri­gi­da al con­junt de cam­pan­yes de l’Hor­ta- aquests són Si­lla, Mis­la­ta i Quart de Po­blet. Se­gons de­cla­ra­cions d’An­drés Cam­pos, Se­cre­ta­ri Ge­ne­ral dels So­cia­lis­tes de l’Hor­ta Sud, “aques­ta sen­tèn­cia re­col­za els anys de tre­ball en l’opo­si­ció que hem por­tat avant els i les so­cia­lis­tes, de­nun­ciant la co­rrup­ció del PP men­tre ells es fi­na­nça­ven il·le­gal­ment a cos­ta de tots els va­len­cians i va­len­cia­nes”.

Des de l’Exe­cu­ti­va Co­mar­cal del PSPV-PSOE van a exi­gir-se res­pon­sa­bi­li­tats po­lí­ti­ques als qui van con­có­rrer “do­pats” a les con­vo­ca­tò­ries elec­to­rals, in­com­plint de for­ma fla­grant, no so­la­ment amb les lleis, si­nó amb el com­pro­mís de trans­pa­rèn­cia i ho­nes­te­dat que ha de te­nir qual­se­vol re­pre­sen­tant pú­blic. Els mu­ni­ci­pis afec­tats, ai­xí com el con­junt de la co­mar­ca, sol·li­ci­ta­ran en els prò­xims dies ex­pli­ca­cions als Po­pu­lars.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.