Més de 600 xi­quets i xi­que­tes par­ti­ci­pen en­guany al pro­gra­ma Apun­ta’t a l’es­tiu

L’ac­ti­vi­tat so­li­dà­ria del grup de ma­jors ha es­tat cen­tra­da en la re­cap­ta­ció de fons per a di­ver­ses pro­tec­to­res d’ani­mals

Nou Horta - - Editorial -

El pro­gra­ma Apun­ta’t a l’Es­tiu or­ga­nit­zat per l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs aco­mia­da l’edi­ció de 2018 que ha com­ptat en­guany amb la par­ti­ci­pa­ció de més de 600 xi­quets i xi­que­tes. Aquest pro­gra­ma mu­ni­ci­pal es po­sa en mar­xa any re­re any amb l’ob­jec­tiu de crear un es­pai per­què xi­quets i xi­que­tes d’en­tre 3 i 16 anys pu­guen ocu­par el seu temps lliu­re du­rant l’es­tiu. To­tes les ac­ti­vi­tats es­tan or­ga­nit­za­des i coor­di­na­des per per­so­nal qua­li­fi­cat que pre­tén edu­car mit­ja­nçant el joc, ofe­rint tot ti­pus d’ac­ti­vi­tats per afa­vo­rir la in­clu­sió de tos/es i en­for­tir, va­lors, hà­bits i mi­llo­rar les re­la­cions so­cials en­tre tots els par­ti­ci­pants. Als cen­tres edu­ca­tius San­chis Al­mi­ñano i Bo­na­vis­ta hem po­gut vo­re als i les par­ti­ci­pants ju­gant als jocs d’ai­gua i als ta­llers de ma­nua­li­tats. Tam­bé molts d’ells i d’elles han co­me­nçat a ini­ciant-se al món del tea­tre i/o la cui­na. Han prac­ti­cat es­ports, realit- zat tas­ques es­co­lars i s’han anat d’ex­cur­sió; pe­rò tam­bé han de­di­cat part del seu temps a dur a ter­me ini­cia­ti­ves so­li­dà­ries. Con­cre­ta­ment, ha si­gut el grup de jo­ves, els més ma­jors, els en­ca­rre­gats de pro­mo­ure un any més l’ac­ti­vi­tat d’apre­nen­tat­ge i ser­vei a la co­mu­ni­tat. En­guany aques­ta ini­cia­ti­va ha es­tat cen­tra­da en la re­cap­ta­ció de fons, men­jar, jocs, i pro­duc­tes d’hi­gie­ne per a di­ver­ses pro- tec­to­res d’ani­mals.

Tots i to­tes han tre­ba­llat dur, de fet els hem vist a peu de ca­rrer in­for­mant als veïns i veï­nes del mu­ni­ci­pi per tal d´acon­se­guir cons­cien­ciar de la res­pon­sa­bi­li­tat que im­pli­ca tin­dre un ani­mal de com­pan­yia. Des­prés d’ha­ver ce­le­brat el seu tra­di­cio­nal fes­ti­val de fi de curs, en­ca­ra els que­da es­tiu per po­der gau­dir i com­par­tir tot el que han aprés.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.