Ta­ver­nes

Nou Horta - - Editorial -

AGEN­DA FiES­TAS SÀBADO 18

1.00 - 12.00 h. Cha­ran­ga AAM. Por el Pue­blo.

12.00-13.00 h. Con­cier­to de Cam­pa­nas.A car­go de Ma­nuel M. Her­vás. Pa­rro­quia de la San­tí­si­ma Tri­ni­dad. 13.00 h. Vol­teo de cam­pa­nas. Co­mien­zo de la Festividad. 13.00 - 14.00 h. Cha­ran­ga AAM. Por el Pue­blo.

20.30 h.Re­cep­ción de au­to­ri­da­des en el Ayun­ta­mien­to. Acom­pa­ña­dos de la Co­lla de do­lçai­ners i ta­ba­le­ters “A la pro­pe­ra”.

21.00 h.INAU­GU­RA­CIÓN RE­CIN­TO FE­RIAL. MASCLETÁ DE CO­LO­RES. Pi­ro­tec­nia TURIS.

22.15 h. Pa­sa­ca­lle des­de la Pla­za de las Ger­ma­nías has­ta la Er­mi­ta 22.30 h. LA PASSEJÀ de la Ma­re Déu dels Desem­pa­rats

24.00 h. Va­riet­tes “No­che de Es­tre­llas” con Vi­cen­te Se­guí, ga­na­dor de “Ope­ra­ción Triun­fo”

DO­MIN­GO 19

07.30 h. Vol­teo de cam­pa­nas. “Dis­pa­rà” de 21 sal­vas en ho­nor a la Ma­re de Déu dels Desem­pa­rats. 07.45 h.“DESPERTÀ”

10.00 - 14.00 h. Par­que Acuá­ti­co al Par­que Es­co­lar. Ca­rrer 9 d´Oc­tu­bre. 12.00 - 14.00 h. Cha­ran­ga AAM. 12.00 h. Mi­sa so­lem­ne a la Ma­re de Déu dels De­sam­pa­rats del Ca­rrai­xet Pa­tro­na de Ta­ver­nes Blan­ques

13.30 h. MASCLETÁ. En ho­nor a nues­tra Pa­tro­na, de FX Ca­ba­ller

19.30 h. Ma­gia Fa­mi­liar a car­go de MA­GO Y ME­DIO

21.00 h. Pro­ce­sión de la Ma­re de Déu dels De­sam­pa­rats del Ca­rrai­xet. 22.30 h. Fes­ti­val aso­cia­cio­nes Co­rre­fue­gos “Co­lla de Di­mo­nis de Mis­la­ta”.

01.30 h.Pae­lla Gi­gan­te a car­go de GALBIS 500 pla­zas.

LU­NES 20

12.00 - 20.00 h.

Gim­ka­na Fotográfica.

19.30 h. Tea­tro In­fan­til.

Alex Bar­ti. Par­que Rei En Jau­me. 19.30 h. MI­SA DOBLADA EN HO­NOR A SAN RAFAEL ARCÁNGEL. Al fi­na­li­zar fue­gos ar­ti­fi­cia­les. 23.00 h. Or­ques­ta Ne­xus

MAR­TES 21

08.00 h. Vol­teo de cam­pa­nas y dis­pa­ro de sal­vas anun­cian­do la festividad del Pa­trón del pue­blo. “DESPERTÀ” por los Cla­va­rios fes­te­ros, acom­pa­ñan­tes y la “Co­lla de do­lçai­ners i ta­ba­le­ters A la pro­pe­ra”.

11.00 - 12.00 h. Cha­ran­ga AAM

En la Pla­za Ger­ma­nías. 12.00 h. MI­SA SO­LEM­NE. So­lem­ne Eu­ca­ris­tía, can­ta­da por el “ORFEÓ SANT P PIUS X” de Mas­sa­rro­chos. Al fi­na­li­zar, sor­teo del tra­di­cio­nal “BO­LLO DE SAN RO­QUE” y re­par­to de PA­NES “BOTIFARRES I LLONGANISSES”. 14.00 h.BOM­BAR­DEO AÉ­REO. Pi­ro­tec­nia TURIS. Cha­ran­ga AAM. En la Pla­za Ger­ma­nías.

19.00 h. Tea­tro Fa­mi­liar. CA­PI­TÁN MA­RA­VI­LLA. Par­que Rei En Jau­me.

21.00 h. SO­LEM­NE PRO­CE­SIÓN. Acom­pa­ña­dos de “Co­lla de do­lçai­ners i ta­ba­le­ters A la pro­pe­ra” y la Agru­pa­ción Ar­tís­tic Mu­si­cal. 23.00 h. Or­ques­ta THE GA­RA­GE. Par­que Rei En Jau­me

MIÉR­CO­LES 22

9:00 Be­sa­ma­nos a la Ma­re de Deu dels Desem­pa­rats del Ca­rrai­xet. 10.00 - 14.00 h.Par­que Acuá­ti­co al Parc Es­co­lar. C/ 9 d’Oc­tu­bre. 19.00 h. Circo Fa­mi­liar. CHI­MI­CHU­RRI. Par­que Rei En Jau­me. 22.30 h. LA TORNÀ de la Ma­re de Déu dels Desem­pa­rats del Ca­rrai­xet “dis­pa­rà” de cohe­tes y tra­cas.

CAS­TI­LLO PI­RO­TÉC­NI­CO. A car­go de Pi­ro­tec­nia TURÍS. 23.00 h. Or­ques­ta LA BES­TIA

JUE­VES 23

10.00 - 14.00 h. Jue­gos Tra­di­cio­na­les en el Par­que Es­co­lar.

17.00 h. Jue­gos Tra­di­cio­na­les en el Par­que Rei En Jau­me. 19.00 H. Palo en­ja­bo­na­do. 20.00 h. Con­cur­so de ta­pas. Par­que Rei En Jau­me.

23.00 h.Or­ques­ta THE BIRD BAND

VIER­NES 24

17.00 h. Gran pin­ta­da de Mu­ral al sue­lo. Par­que Rei En Jau­me. Des­pués “Or­xa­ta i far­tons” 20.00 h.Ba­ta­lla/Fies­ta Ho­li Par­que Rei En Jau­me.

23.00 h.Or­ques­ta ELECTRA

SÁ­BA­DO 25

12.00 - 14.00 h. Cha­ran­ga AAM. 17.00 h. GRAN PAR­QUE IN­FAN­TIL. Par­que Rei En Jau­me.

19.00 h. CA­SE­TES.

Par­que Rei En Jau­me.

23.00 h. CON­CIER­TO DE BAN­DAS. Y RA­DIO KAOS

24.00 h. Agra­de­ci­mien­tos y clau­su­ra de las FIES­TAS 2018. CAS­TI­LLO PI­RO­TÉC­NI­CO. Pi­ro­tec­nia TURÍS. Con­ti­nuae­lCONCIERTODEBANDAS. PE­TER ADUA­NA, LEYA & THE GENTLEMEN Y RA­DIO KAOS.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.