10 anys, al cos­tat de l’ac­tua­li­tat

Nou Horta - - Editorial -

Es­tem d’en­ho­ra­bo­na!, ja que l’edi­to­rial Nous Trac­tes, S,L., edi­to­ra dels pe­riò­dics, Nou Hor­ta i Nou To­rren­ti, com­plix deu anys al cos­tat de l’ac­tua­li­tat. Més a més, hem re­but aquest any el pre­mi a mi­llor mit­jà de co­mu­ni­ca­ció i di­fu­sió al pre­mi Vi­la Mas­sa­ma­grell, per la di­fu­sió de la in­for­ma­ció dels po­bles de la co­mar­ca, en aquest cas es­pe­cial­ment al po­ble de Mas­sa­ma­grell, des d’ací el nos­tre agraï­ment. Tam­bé als nos­tres col·la­bo­ra­dors, clients, se­gui­dors i lec- tors i com no a tots els que han pas­sat per la nos­tra redacció, du­rant aques­tos 10 anys, llui­tant dia a dia, per do­nar a co­nèi­xer, la cul­tu­ra, les tra­di­cions, i l’ac­tua­li­tat dels po­bles de la co­mar­ca, la in­for­ma­ció lo­cal. Grà­cies a tot l’equip que con­for­ma i ha for­mat part de Nous Trac­tes, S.L, una xi­cote­ta em­pre­sa que a poc a poc s’ha guan­yat un lloc al món de la co­mu­ni­ca­ció.

Per al­tra ban­da no es po­dèu per­dre l’es­pe­cial de fes­tes d’agost. ¡FE­LIÇ ES­TIU!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.