Al­bo­raia rep la Q de Qua­li­tat Tu­rís­ti­ca en les seues plat­ges

Nou Horta - - Editorial -

Les plat­ges d’Al­bo­raia han re­but en­guany la Ban­de­ra Q que ator­ga l’Ins­ti­tut per a la Qua­li­tat Tu­rís­ti­ca Es­pan­yo­la (ICTE). Es trac­ta de la dis­tin­ció més gran que ofe­reix aquest or­ga­nis­me de­pe­nent del mi­nis­te­ri de Tu­ris­me en­ca­rre­gat d’acre­di­tar la qua­li­tat de les plat­ges i ins­tal·la­cions i ser­veis. L’ob­ten­ció d’aquest Cer­ti­fi­cat, ha su­po­sat per a l’Ajun­ta­ment d’Al­bo­raia, el re­co­nei­xe­ment de l’es­fo­rç dut a ter­me per part del ser­vei de plat­ges per a acon­se­guir com a re­sul­tat que les millores s’adap­ten ca­da ve­ga­da més a les ne­ces­si­tats de l’usua­ri. Per­què una plat­ja o port es­por­tiu pu­ga lluir la Ban­de­ra Q, ha de realit­zar una au­di­to­ria que ga­ran­tis­ca la qua­li­tat, se­gu­re­tat, ri­go­ro­si­tat i pro­fes­sio­na­li­tat dels ser­veis que ofe­reix. En­tre al­tres as­pec­tes, s’ana­lit­zen els equipaments d’ús pú­blic, els ser­veis de ne­te­ja i la re­co­lli­da se­lec­ti­va de residus, els dis­po­si­tius de se­gu­re­tat, sal­va­ment i pri­mers au­xi­lis, els ser­veis d’in­for­ma­ció, els ac­ces­sos a la zo­na de bany, els ser­veis hi­giè­nics i els ser­veis dels es­ta­bli­ments d’oci. El ICTE és au­di­tat per l’En­ti­tat Na­cio­nal d’Acre­di­ta­ció . Aques­ta acre­di­ta­ció ve­ri­fi­ca la sol­vèn­cia tèc­ni­ca, la trans­pa­rèn­cia i ob­jec­ti­vi­tat a l’ho­ra de con­ce­dir el se­gell de ga­ran­tia Q de Qua­li­tat Tu­rís­ti­ca. L’ins­ti­tut per a la Qua­li­tat Tu­rís­ti­ca Es­pan­yo­la és un or­ga­nis­me de cer­ti­fi­ca­ció de sis­te­mes de ges­tió de la qua­li­tat es­pe­cí­fi­ca­ment di­ri­gits a or­ga­nit­za­cions tu­rís­ti­ques (pú­bli­ques i pri­va­des). És l’únic ges­tor de la mar­ca de ga­ran­tia Q Qua­li­tat Tu­rís­ti­ca i d’ell for­men part les prin­ci­pals pa­tro­nals del sec­tor tu­rís­tic es­pan­yol amb el su­port de la Se­cre­ta­ria d’Es­tat de Tu­ris­me i de la res­ta del sec­tor pú­blic. En to­tal cer­ti­fi­ca 23 sub­sec­tors tu­rís­tics: ho­tels, res­tau­rants, plat­ges, pa­laus de con­gres­sos, ofi­ci­nes d’aten­ció tu­rís­ti­ca, ca­ses ru­rals, ports es­por­tius en­tre uns al­tres.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.