Obert el Ter­mi­ni per apun­tar-se a la Fes­ta de la Pae­lla

Nou Horta - - Editorial -

El ter­mi­ni d´ins­cip­cions per a la fes­ta de la pae­lla, aca­ba­rà el di­ven­dres dia 10 d´Agost a les 13.00 ho­res a les ofi­ci­nes mu­ni­ci­pals. S´es­ta­bleix una apor­ta­ció so­li­dà­ria d´un eu­ro per co­men­sal que s´en­tre­ga­rà en el mo­ment de fer la ins­crip­ció. La quan­ti­tat re­cap­ta­da es fa­rà pú­bli­ca el dia de la fes­ta i es do­na­rà a as­so­cia­cions lo­cals amb fins so­cials sen­se ànim de lu­cre.

Nor­mes de Par­ti­ci­pa­ció

- Po­dran par­ti­ci­par tots els veïns i veï­nes d´Al­càs­ser ins­crits en el ter­mi­ni es­ta­blert. - Es obli­ga­to­ri cui­nar i men­jar-se la pae­lla a la zo­na ha­bi­li­ta­da.

- L´Ajun­ta­ment fa­ci­li­ta­rà tant els in­gre­dients com la llen­ya, les tau­les i ca­di­res. El re­par­ti­ment es fa­rà a par­tir de les 20.00, pre­sen­tant la butlle­ta d´ins­crip­ció.

- Els par­ti­ci­pants hau­ran de por­tar en cal- der, l´ai­gua i uten­si­lis de cui­na ne­ces­sa­ris. - Per tal d´evi­tar em­bru­tar l´es­pai pu­blic ocu­pat, es pre­ga la col.laboració de tots fent ús de les bos­ses de fem que es fa­ci­li­ta­ran per a di­po­si­tar les die­xa­lles que es ge­ne­ren. Aques­ta in­for­ma­ció, es­tà ad­jun­ta a la pro­gra­ma­ció de les fes­tes 2018.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.