Se pre­sen­ta l’as­so­cia­ció d’hos­ta­lers i res­tau­ra­dors del mu­ni­ci­pi

Nou Horta - - Editorial -

El gre­mi d’hos­ta­lers i res­tau­ra­dors d’Ala­quàs es­tà d’en­ho­ra­bo­na. La sa­la Xe­me­neia del Cas­tell d’Ala­quàs va ser el lloc triat per a do­nar a co­nèi­xer ‘’AHO­RA’’, una as­so­cia­ció for­ma­da per 18 ne­go­cis as­so­ciats que naix amb l’ob­jec­tiu de do­nar a co­nèi­xer les in­quie­tuds del sec­tor i po­sar so­bre la tau­la idees que afa­vo­ris­quen al gre­mi. Amb mo­tiu de la ce­le­bra­ció del cen­te­na­ri del Cas­tell i dins de l’am­pli car­tell de pro­gra­ma­cions i ac­ti­vi­tats, va sor­gir la idea de pro­mo­ure aques­ta as­so­cia­ció ne­ces­sa­ria per al mu­ni­ci­pi; i és que l’hos­ta­le­ria i la res­tau­ra­ció són un dels mo­tors eco­nò­mics de la ciu­tat. El pre­si­dent de l’as­so­cia­ció Se­bas­tian Ro­me­ro va apro­fi­tar la seua in­ter­ven­ció per anun­ciar una de les pri­me­res pro­pos­tes que veu­rà la llum, que se­rà la crea­ció d’una bor­sa de tre­ball i la po­sa­da en mar­xa de cur­sos de for­ma­ció per a hos­ta­lers i res­tau­ra­dors d’Ala­quàs.

La ci­ta va ser­vir tam­bé per pre­sen­tar l’edi­ció d’una no­va guía. Ro­sa Ma­ria Can­tos, vi­ce­pre­si­den­ta de l’as­so­cia­ció va de­fi­nir aques­ta ini­cia­ti­va com ‘’una fu­lla de ru­ta per co­nèi­xer els punts d’in­te­rés d’Ala­quàs ai­xí com els lo­cals as­so­ciats i les seues pro­pos­tes cu­li­nà­ries: el vi­si­tant po­drà triar en­tre els plats més va­riats fins a les pro­pos­tes de la cui­na més avant­guar­dis­ta’’.

Per tan­car la jor­na­da, els as­sis­tents i as­sis­ten­tes de­gus­ta­ren unes ta­pes ela­bo­ra­des, com no po­dia ser d’al­tra ma­ne­ra, pels pro­pis mem­bres de l’as­so­cia­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.