La Co­lor Fest 2018 de la Cla­va­ria de Sant Roc de Burjassot obri les seues ins­crip­cions

Nou Horta - - Editorial -

El diu­men­ge 12 d’agost, Burjassot s’om­pli­rà de di­ver­sió, de ga­nes de pas­sar-ho bé, de fes­ta i, so­bre­tot, de molt, molt de co­lor. El mu­ni­ci­pi, de la mà de la Cla­va­ria de Sant Roc 2018, en­ca­pça­la­da per Eros Que­sa­da, i com­ptant amb la col·laboració de l’Ajun­ta­ment de Burjassot, des de la re­gi­do­ria de Fes­tes, di­ri­gi­da per Ma­nuel Pé­rez Me­ne­ro, ce­le­bra­rà una no­va edi­ció de la Co­lor Fest. La di­ver­ti­da ca­rre­ra, en la qual no im­por­ta arri­bar el pri­mer o la pri­me­ra a la me­ta, co­me­nça­rà a les 10 ho­res en la Plaça de l’Ajun­ta­ment per a, des­prés d’un di­ver­tit re­co­rre­gut per di­fe­rents ca­rrers del mu­ni­ci­pi arri­bar fins a l’apar­ca­ment de l’es­ta­ció de me­tro de Burjassot on fi­na­lit­za­rà amb una gran fes­ta en la qual hi hau­rà ser­vei de ba­rra i fes­ta de l’ai­gua.

Les ins­crip­cions ja po­den realit­zar-se, tal com ha in­for­mat la Cla­va­ria, fent un in­grés de 6€, fins al 15 de ju­liol, en el compte de Cai­xa Po­pu­lar ES66 3159 0049 8224 15108923 in­di­cant el nom, cog­noms i el DNI de la per­so­na que s’apun­ta. En el cas de realit­zar la ins­crip­ció a par­tir del 16 de ju­liol i fins al dia 31, el preu de la ma­tei­xa se­rà de 8€. Amb la ins­crip­ció els par­ti­ci­pants tin­dran una bor­sa en la qual tro­ba­ran una sa­ma­rre­ta, el dor­sal per a la ca­rre­ra, el so­bre de co­lor i una con­su­mi­ció per a la fes­ta pos­te­rior.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.