Co­men­cen les obres de reha­bi­li­ta­ció del Mas de Sant Mau­ro

Nou Horta - - Publireportatge -

Ja s’han ini­ciat les obres de reha­bi­li­ta­ció del mas de Sant Mau­ro, pro­pie­tat del CEU Sant Pa­blo. Aques­tes ac­tua­cions s’es­tan duent a ter­me des­prés del re­que­ri­ment de l’Ajun­ta­ment de Go­de­lla en 2016 doncs, tot i que és una pro­pie­tat pri­va­da, es trac­ta d’un edi­fi­ci pro­te­git que cal con­so­li­dar l’es­truc­tu­ra per evi­tar que em­pit­jo­re. De mo­ment es des­co­neix quin ús se li do­na­rà al mas, pe­rò s’es­tà re­cons­truint tal i com era als seus ini­cis. Es trac­ta d’un edi­fi­ci del s. XIX ubi­cat en un te­rreny de 450.000 m2. En 1977 la Fun­da­ció CEU San Pa­blo ho va ad­qui­rir amb la in­ten­ció de cons­truir un gran cam­pus uni­ver­si­ta­ri, que fi­nal­ment s’ubi­cà en Mont­ca­da. Ac­tual­ment i ja des de fa anys, el mas de Sant Mau­ro es tro­ba en un es­tat d’aban­do­na­ment. Ara s’es­co­me­ten les obres de reha­bi­li­ta­ció, més de dos anys des­prés del re­que­ri­ment per part de l’Ajun­ta­ment de Go­de­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.