Mó­ni­ca Ol­tra des­ta­ca l’es­ta­bi­li­tat i la ca­pa­ci­tat de dià­leg del Go­vern del Bo­tà­nic

Nou Horta - - Publireportatge -

La Vi­ce­pre­si­den­ta de la Ge­ne­ra­li­tat i Con­se­lle­ra d’Igual­tat i Po­lí­ti­ques In­clu­si­ves, Mó­ni­ca Ol­tra, va par­ti­ci­par a la Tro­ba­da Ciu­ta­da­na ce­le­bra­da a l’Au­di­to­ri de Pai­por­ta. L’ac­te for­ma­va part dels Dià­legs d’Es­tiu, un pro­gra­ma que se ce­le­bra dins del Fòrum Èti­ca Pú­bli­ca i De­mo­crà­cia, pro­mo­gut per la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na a di­fe­rents po­bles i ciu­tats arreu de la geo­gra­fia va­len­cia­na.

A l’ini­ci de la seua in­ter­ven­ció, Ol­tra va ala­bar els can­vis es­de­vin­guts als úl­tims anys a Pai­por­ta, amb un go­vern en coa­li­ció d’es­que­rres com el que hi ha a la Ge­ne­ra­li­tat. La vi­ce­pre­si­den­ta es va cen­trar en ex­pli­car les po­lí­ti­ques més re­lle­vants per a la seua Con­se­lle­ria, a més de co­men­tar la tra­jec­tò­ria del Go­vern del Bo­tà­nic, del què va des­ta­car la ca­pa­ci­tat de dià­leg i l’es­ta­bi­li­tat. “Es trac­ta del go­vern més es­ta­ble de la his­tò­ria de l’au­to­go­vern” va­len­cià. En la pre­sen­ta­ció de l’ac­te, l’al­cal­des­sa de Pai­por­ta va qua­li­fi­car la si­tua­ció amb què es va tro­bar Go­vern de Bo­tà­nic com “d’emer­gèn­cia so­cial”, per cul­pa de “l’eli­mi­na­ció del nos­tre sis­te­ma de ser­veis so­cials d’una ma­ne­ra tan bru­tal com va fer el Par- tit Po­pu­lar en els seus anys de man­dat”.

Fent un re­pàs de les 60 lleis apro­va­des pel seu go­vern du­rant els úl­tims anys, Ol­tra va in­ci­dir a les no­ves po­lí­ti­ques pel que fa a sa­ni­tat uni­ver­sal, mit­jans de co­mu­ni­ca­ció pú­blics, com­bat de la vio­lèn­cia de gè­ne­re i la po­bre­sa, ava­nços en igual­tat de drets de les per­so­nes LGTBI i trans­pa­rèn­cia, en­tre d’al­tres.

Per a aca­bar la seua in­ter­ven­ció ini­cial, la Vi­ce­pre­si­den­ta va ava­nçar que en un fu­tur prò­xim po­dran “aten­dre allò im­por­tant, no no­més allò ur­gent, amb po­lí­ti­ques 100% bo­tà­nic”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.