El Mu­seu de la Ra­jo­le­ria obri a la po­bla­ció el seu ar­xiu fo­to­grà­fic

Nou Horta - - Paiporta -

El Mu­seu ce­le­bra la seua res­su­rrec­ció i ho fa, en pri­mer lloc, obrint els seus fons do­cu­men­tals a to­ta la po­bla­ció. Es­tà a dis­po­si­ció de to­ta la ciu­ta­da­nia un fons fo­to­grà­fic amb més de 6.000 imat­ges apor­ta­des pel veï­nat de Pai­por­ta, clas­si­fi­ca­des per te­mà­ti­ques i re­fe­ren­cia­des, amb da­des par­ti­cu­lars de ca­das­cu­na. El Mu­seu con­ti­nua fent una cri­da a les donacions de la po­bla­ció, ja que grà­cies a aques­tes s’ha po­gut re­unir i po­sar a dis­po­si­ció de tots aquest pa­tri­mo­ni grà­fic de va­lor in­cal­cu­la­ble, ja que re­cull la me­mò­ria col·lec­ti­va de tot un po­ble.

L’ar­xiu fo­to­grà­fic es­tà di­vi­dit per grans te­mà­ti­ques: re­trats, les fes­tes, la vi­da so­cial, la vi­da pú­bli­ca, el po­ble i l’ac­ti­vi­tat pro­duc­ti­va. Dins d’aques­tes grans ca­te­go­ries hi ha fins a 49 sub­sec­cions que aju­den a afi­nar la re­cer­ca. Totes aque­lles per­so­nes que ho desit­gen po­den acos­tar-se al Mu­seu de la Ra­jo­le­ria a de­ma­nar re­pro­duc­cions de les imat­ges, o bé es­criu­re un co­rreu a mu­seu@pai­por­ta.es. Ai­xí ma­teix, con­ti­nua ober­ta la bús­tia d’imat­ges per a ar­xi­var aquests frag­ments de la his­tò­ria de Pai­por­ta. Aque­lles per­so­nes que desit­gen fer al­gu­na do­na­ció po­den acos­tar-se al Mu­seu amb les fotos originals, i se’ls es­ca­ne­ja­ran d’im­me­diat.

A més, tot es­tà a punt per a la se­go­na edi­ció de l’ex­po­si­ció ur­ba­na ‘El Mu­seu ix al ca­rrer’, en què es col·lo­ca­ran pa­nells amb imat­ges an­ti­gues als llocs on fo­ren pres­ses, per a po­der ob­ser­var in si­tu com ha can­viat la fi­so­no­mia de ca­ses, avin­gu­des i ca­rrers. L’Ajun­ta­ment, a més, edi­ta­rà una ca- tà­leg que re­co­lli­rà les fotos d’amb­dues exposicions, i que es re­par­ti­rà gra­tuï­ta­ment a totes aque­lles per­so­nes in­ter­es­sa­des en con­ser­var-lo. La ‘Ge­ne­ra­ció Mu­seu’

A més d’aques­ta ober­tu­ra de l’ar­xiu fo­to­grà­fic per a con­sul­ta de to­ta la ciu­ta­da­nia, el Mu­seu de la Ra­jo­le­ria tam­bé té pre­vist ce­le­brar la seua ma­jo­ria d’edat amb una ex­po­si­ció es­pe­cial. L’ac­ti­vi­tat tin­drà lloc, amb to­tal pro­ba­bi­li­tat, al vol­tant de l’aniver­sa­ri, al mes d’oc­tu­bre, i con­sis­ti­rà en fer me­mò­ria so­bre les ac­ti­vi­tats més des­ta­ca­des d’aquests 18 anys a tra­vés de les fo­to­gra­fies realit­za­des, i que es re­la­cio­na­ran amb fotos de 18 jo­ves nas­cuts i nas­cu­des al ma­teix temps que el Mu­seu, i que ara com­plei­xen 18 anys. Es trac­ta de la ‘Ge­ne­ra­ció Mu­seu’.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.