La Re­gi­do­ria de Be­nes­tar So­cial agi­lit­za la ges­tió dels ex­pe­dien­tes de de­pen­dèn­cia

Nou Horta - - Paiporta -

Per­so­nal tèc­nic i ad­mi­nis­tra­tiu de la Re­gi­do­ria de Be­nes­tar So­cial de l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta col·la­bo­ra es­tre­ta­ment amb la Con­se­lle­ria d’Igual­tat i Po­lí­ti­ques In­clu­si­ves, per a agi­lit­zar la ges­tió dels re­cur­sos que ne­ces­si­ten les per­so­nes de­pe­nents del mu­ni­ci­pi. Grà­cies a aques­ta col·laboració, els trà­mits ne­ces­sa­ris per a ac­ce­dir a les prestacions que aques­ta llei pre­veu ja po­den so­lu­cio­nar-se ín­te­gra­ment a l’Ajun­ta­ment, a tra­vés del ser­vei de Por­ta d’En­tra­da de Be­nes­tar So­cial i de l’Ofi­ci­na UNI­CA.

Tot açò ve fa­ci­li­tat pel no­ta­ble in­cre­ment de per­so­nal que l’Ajun­ta­ment ha po­gut realit­zar en l’Àrea de Be­nes­tar So­cial, grà­cies al su­port que la Con­se­lle­ría ve pres­tant des d’ini­cis d’aquest man­dat, que ha su­po­sat que la sub­ven­ció que anual­ment rep el mu­ni­ci­pi per a Ser­veis So­cials s’ha­ja in­cre­men­tat dels 113.000 eu­ros que es per­ce­bien en 2015, fins als 520.000 que s’han re­but per al pre­sent exer­ci­ci. Des de la Re­gi­do­ria de Be­nes­tar So­cial, d’acord amb els in­for­mes del per­so­nal tèc­nic de l’Àrea, s’es­ti­ma que cap a fi­nals d’oc­tu­bre s’hau­ran re­mès les 75 sol·li­ci­tuds que que­da­ven en Con­se­lle­ría de l’exer­ci­ci 2017. Aques­ta mi­llor coor­di­na­ció per­me­trà que les de­mo­res que pa­tien les per­so­nes sol·li­ci­tants d’aques­tes im­pres­cin­di­bles aju­des, que­den re­duï­des a pocs me­sos o set­ma­nes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.