As­so­cia­cions i per­so­nes des­ta­ca­des del mu­ni­ci­pi par­ti­ci­pen en un LIPDUB con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re

L’Ajuntament ci­ta a as­so­cia­cions i en­ti­tats lo­cals a una pri­me­ra reunió per pre­sen­tar aques­ta cam­pan­ya amb mo­tiu del Dia de l’Eli­mi­na­ció de la Vio­lèn­cia con­tra la Do­na el 25 de no­vem­bre

Nou Horta - - Portada -

L’Ajuntament d’Al­daia va con­vo­car al Sa­ló de Plens del con­sis­to­ri a la ma­jor part de col•lec­tius i en­ti­tats mu­ni­ci­pals a una pri­me­ra reunió per pre­sen­tar la cam­pan­ya que es­tà pre­pa­rant amb mo­tiu del Dia In­ter­na­cio­nal de l’Eli­mi­na­ció de la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re, el prò­xim 25 de no­vem­bre, que té com a ac­ti­vi­tat cen­tral l’ela­bo­ra­ció d’un LIPDUB. A la con­vo­ca­tò­ria hi va as­sis­tir una gran part de les as­so­cia­cions lo­cals, que con­fir­ma­ren la seua ad­he­sió a aques­ta ini­cia­ti­va que pre­tén vi­si­bi­lit­zar la pro­ble­mà­ti­ca de la vio­lèn­cia a les do­nes i con­tri­buir a atu­rar aques­ta xa­cra so­cial.

A la cam­pan­ya s’hi apun­ta­ran tam­bé per­so­na­li­tats des­ta­ca­des del mu­ni­ci­pi, com els na­da­dors Eva Co­ro­na­do i Ja­vier Ca­ta­là o el pre­si­dent de la Fe­de­ra­ció de Fa­mí­lies Nom­bro­ses de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na, Eduar­do Pi­na­zo, que ja han con­fir­mat la seua par­ti­ci­pa­ció en el pro- jec­te. A més, se su­ma­ran a la ini­cia­ti­va al­tres per­so­na­li­tats fa­mo­ses com Cris­ti­na del Va­lle, can­tant del grup Amis­ta­des Pe­li­gro­sas i re­co­ne­gu­da ac­ti­vis­ta i fe­mi­nis­ta en Eu­ro­pa i Amè­ri­ca Lla­ti­na per la seua tas­ca al­truis­ta en con­tra del mas­clis­me i la dis­cri­mi­na­ció a la do­na. Coin­ci­dint amb el Dia In­ter­na­cio­nal de l’Eli­mi­na­ció de la Vio­lèn­cia con­tra la Do­na el dia 25 de no­vem­bre, la plaça de la Cons­ti­tu­ció d’Al­daia aco­lli­rà la pre­sen­ta­ció del ví­deo mu­si­cal en què les as­so­cia­cions mu­si­cals i per­so­na­li­tats es­tan col•la­bo­rant i par­ti­ci­pant per tal de com­ba­tre la vio­lèn­cia mas­clis­ta. Aques­ta ini­cia­ti­va s’em­mar­ca dins la pro­gra­ma­ció del pro­jec­te ‘Mo­rat en Mo­vi­ment’ que l‘àrea d’Igual­tat de l’Ajuntament d’Al­daia ha im­pul­sat i que in­clou en el da­rrer tri­mes­tre de l’any di­ver­ses ac­ti­vi­tats, com ta­llers edu­ca­tius per la igual­tat, ta­llers d’em­po­de­ra­ment o mo­nò­legs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.