En­tre els tres po­bles amb més trans­pa­rèn­cia de la pro­vín­cia de Va­lèn­cia

Amb un 63,46%, l’Ajuntament es si­tua com el ter­cer més trans­pa­rent de la pro­vín­cia de Va­lèn­cia i el vui­tè de to­ta la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na Go­de­lla es­tre­na el Vis­sor Pres­su­pos­ta­ri per con­sul­tar fà­cil­ment els com­ptes de l’Ajuntament

Nou Horta - - Portada -

REDACCIÓ

Go­de­lla es­tà úni­ca­ment per da­rre­re dels ajun­ta­ments de Va­lèn­cia (84,62%), Elx (71,15%), Cas­te­lló, Ala­cant i Al­zi­ra (67,31%) i Bo­rria­na i Sant Vi­cent del Ras­peig (65,38%). Si ens fi­xem en les po­bla­cions de menys de 20.000 ha­bi­tants, Go­de­lla es po­si­cio­na com el pri­mer mu­ni­ci­pi en trans­pa­rèn­cia de to­ta la co­mu­ni­tat au­tò­no­ma.

El re­gi­dor de Trans­pa­rèn­cia, Joan Alon­so, ha ex­pli­cat que l’Ajuntament de Go­de­lla «ve tre­ba­llant des de fa temps de ma­ne­ra con­jun­ta en la trans­pa­rèn­cia i la par­ti­ci­pa­ció i, tot i que aques­tes da­des de l’ob­ser­va­to­ri no ens fa­ran con­for­mar-nos, sí que po­sen de ma­ni­fest que es­tem en una bona lí­nia de tre­ball, so­bre­tot si ens com­pa­rem amb al­tres po­bla­cions del nos­tre ma­teix ín­dex d’ha­bi­tants». Cal des­ta­car tam­bé que el 63% dels mu­ni­ci­pis de més de 10.000 ha­bi­tants no arri­ben al 50% dels in­di­ca­dors de trans­pa­rèn­cia que ma­ne­ja l’es­tu­di. Uns in­di­ca­dors que van més en­llà dels que mar­ca la prò­pia llei de trans­pa­rèn­cia, ja que ana­lit­zen tam­bé la for­ma de pre­sen­ta­ció de les da­des i que si­guen fà­cil­ment com­pren­si­bles. D’al­tra ban­da, Alon­so es va mos­trar molt sa­tis­fet per l’apro­va­ció ini­cial per una­ni­mi­tat al ple or- di­na­ri d’oc­tu­bre, ce­le­brat el da­rrer di­jous 25, de l’or­de­na­nça de trans­pa­rèn­cia, ela­bo­ra­da amb la col·la­bo­ra­ció de la Con­se­lle­ria de Trans­pa­rèn­cia, Res­pon­sa­bi­li­tat so­cial, Par­ti­ci­pa­ció i Coo­pe­ra­ció de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na. «Es­ta or­de­na­nça pre­tén ser un ins­tru­ment útil per con­ti­nuar ava­nçant en es­ta àrea, i po­sar to­ta la in­for­ma­ció pú­bli­ca de l’ajuntament a dis­po­si­ció de la ciu­ta­da­nia d’una ma­ne­ra que si­ga sen­zi­lla de com­pren­dre», va ex­pli­car. L’or­de­na­nça de trans­pa­rèn­cia va ser pre­sen­ta­da al Con­sell de Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na i va pas­sar per un pro­cés de re­vi­sió en el que to­tes les as­so­cia­cions, par­tits po­lí­tics i veï­nes i veïns del po­ble po­gue­ren fer al·le­ga­cions i sug­ge­ri­ments. Joan Alon­so va agrair el su­port de tots els re­gi­dors i re­gi­do­res del ple, que re­col­za­ren per una­ni­mi­tat una ei­na que ser­vi­rà per ga­ran­tir el dret d’in­for­ma­ció de la ciu­ta­da­nia com a ba­se per a la par­ti­ci­pa­ció ac­ti­va i cons­cient.

Els re­sul­tats de l’ob­ser­va­to­ri, en el Ma­pa In­fo­par­ti­ci­pa

Els re­sul­tats de l’anà­li­si realit­zat per la uni­ver­si­tat CEU UCH s’han in­cor­po­rat al Ma­pa In­fo­par­ti­ci­pa, creat per la Uni­ver­si­tat Au­tò­no­ma de Bar­ce­lo­na, que me­su­ra els ni­vells de com­pli­ment de la trans­pa­rèn­cia i par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na so­bre la ba­se d’un to­tal de 52 in­di­ca­dors. Aquest ma­pa, al que ara s’in­cor­po­ra la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na a tra­vés d’es­te es­tu­di, ja in­clou re­sul­tats de Co­mu­ni­tats Au­tò­no­mes com Ca­ta­lun­ya, Ma­drid o Mur­cia, en­tre unes al­tres. Des­prés de l’es­tu­di dels mu­ni­ci­pis de més de 10.000 ha­bi­tants de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na, l’Ob­ser­va­to­ri de Trans­pa­rèn­cia de la CEU UCH con­ti­nua­rà l’anà­li­si fins a com­ple­tar la res­ta de mu­ni­ci­pis va­len­cians de me­nor po­bla­ció. La in­for­ma­ció so­bre les ava­lua­cions realit­za­des pot con­sul­tar-se en la web del Ma­pa In­fo­par­ti­ci­pa (ma­pain­fo­par­ti­ci­pa.com), so­bre qua­li­tat i trans­pa­rèn­cia de la in­for­ma­ció pú­bli­ca. L’Ob­ser­va­to­ri de Trans­pa­rèn­cia ha es­tat di­ri­git pels pro­fes­sors Hu­go Az­nar, del De­par­ta­ment de Cièn­cies Po­lí­ti­ques, Èti­ca i So­cio­lo­gia, i Pi­lar Pa­ri­cio, del De­par­ta­ment de Co­mu­ni­ca­ció Au­dio­vi­sual i Pu­bli­ci­tat. Hu­go Az­nar, Pi­lar Pa­ri­cio, El­vi­ra Alon­so, Ma­ri­bel Brun, Te­re­sa Bruno, Au­ro­ra Edo, Ka­tia Es­te­ve, Ja­vier Pi­na­zo, San­dra Fe­me­nía, Ma­ría Pu­chalt i Mar­ta Pé­rez in­te­gren l’equip in­ves­ti­ga­dor de l’Ob­ser­va­to­ri.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.