El Mo­lí re­obri­rà les seus por­tes al no­vem­bre amb la XI Mos­tra de Tea­tre Ama­teur

Nou Horta - - Editorial -

Du­rant el mes d’oc­tu­bre el Cen­tre Cul­tu­ral El Mo­lí ha sus­pés tem­po­ral­ment la seua pro­gra­ma­ció per a realit­zar di­fe­rents ac­tua­cions per a la mi­llo­ra de l’ac­ces­si­bi­li­tat i mo­bi­li­tat d’aquest.El pro­jec­te con­sis­teix en una am­plia­ció de l’es­ce­na­ri i fer-ho ac­ces­si­ble mit­ja­nçant una ram­pa. A més s’ins­tal-la­ran nous ele­ments per a mi­llo­rar la il-lu­mi­na­ció de l’es­ce­na­ri.

XI Mos­tra de Tea­tre Ama­teur, ci­ne­ma i òpe­ra

La XI Mos­tra de Tea­tre Ama­teur de Be­ne­tús­ser se ce­le­bra­rá del 3 de no­vem­bre al 15 de desem­bre. En tot aquest temps pas­sa­ran per l’es­ce­na­ri del Cen­tre Cul­tu­ral El Mo­lí al­gu­nes de les mi­llors com­pan­yies i grups de tea­tre ama­teur de to­ta la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na.

El 17 de no­vem­bre es re­pre­sen­ta­rà “Su­per­he­roi­nes o do­nes no més” de Xi­ri­mi­ri Tea­tre (Gan­dia) que con­ta la his­tò­ria d’un ca­nal de televisió lo­cal, lí­der d’au­dièn­cia a di­ver­sos ba­rris, es­tà a punt ser ab­sor­bit per una mul­ti­na­cio­nal ita­lia­na. El fu­tur d’aques­ta em­pre­sa pas­sa­rà per qua­tre do­nes llui­ta­do­res, en­fron­ten els mals de la so­cie­tat d’avui en dia amb una vi­sió cò­mi­ca i ten­dra. Ja el 24 de no­vem­bre po­drem dis­fru­tar de “La llu­na Ce­ga” de Lle­tra­fe­rits i Co­me­diants (Gan­dia), tres his­tò­ries que con­fluei­xen que vo­len ser una me­na tri­but als des­apa­re­guts i el re­cord d’uns fets reals mar­cats per la in­to­le­ràn­cia i la vio­lèn­cia. Per a tan­car la Mos­tra el 15 de desem­bre se ce­le­bra­rà la clau­su­ra en la qual es lliu­ra­ran els pre­mis i el Grup de Tea­tre Els Es­ca­lons re­pre­sen­ta­rà fo­ra de con­curs “No te vis­tas pa­ra ce­nar” una his­tò­ria d’em­bo­lics i dià­legs equí­vocs. La tra­ma gi­ra en­torn de l’amor, la ge­lo­sia, la con­fia­nça, la men­ti­da, la in­fi­de­li­tat, l’amis­tat i la dis­cre­ció. Ria­lles ga­ran­ti­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.