La Ge­ne­ra­li­tat ini­cia la li­ci­ta­ció de l’obra de so­te­rra­ment de les vies de FGV en l’es­ta­ció de l’Em­pal­me

Nou Horta - - Editorial -

La Con­se­lle­ra d’Ha­bi­tat­ge, Obres Pú­bli­ques i Ver­te­bra­ció del Te­rri­to­ri, Ma­ría Jo­sé Sal­va­dor, ha anun­ciat que la Ge­ne­ra­li­tat ha ini­ciat la li­ci­ta­ció de l’obra de so­te­rra­ment de les vies de FGV en l’es­ta­ció de l’Em­pa­me de Bur­jas­sot on la Ge­ne­ra­li­tat in­ver­ti­rà 9.682.574 eu­ros. Ai­xí, aques­ta ac­tua­ció, la li­ci­ta­ció de la qual es pu­bli­ca­rà en els prò­xims dies en el Diari Ofi­cial de la Unió Eu­ro­pea, aug­men­ta­rà la se­gu­re­tat i mi­llo­ra­rà l’en­torn de l’ur­ba­nit­zar els te­rrenys alli­be­rats amb l’ai­xe­ca­ment de les vies. D’aques­ta ma­ne­ra, li l’ha tras­lla­dat la con­se­lle­ra Ma­ría Jo­sé Sal­va­dor a l’al­cal­de de Bur­jas­sot, Ra­fa Gar­cía, en una reunió que han man­tin­gut per a tras­lla­dar-li “els ava­nços en aques­ta ac­tua­ció que des del pri­mer mo­ment ha si­gut una prio­ri­tat per al go­vern va­len­cià”. “Era una reivin­di­ca­ció his­tò­ri­ca dels veïns de Bur­jas­sot, i la Ge­ne­ra­li­tat va a com­plir el seu com­pro­mís per a realit­zar aques­ta obra que por­ta­va pa­ra­lit­za­da des de 2011 per l’an­te­rior go­vern”, ha in­di­cat abans de re­cor­dar que “aques­ta ac­tua­ció s’ins­criu en l’apos­ta del Con­sell per la se­gu­re­tat vià­ria i el fo­ment del trans­port pú­blic”. L’ac­tua­ció pro­gra­ma­da con­sis­teix fo­na­men­tal­ment en la con­ne­xió fe­rro­vià­ria de l’es­ta­ció d’Em­pal­me amb el so­te­rra­ment exis­tent i d’aquest amb la via en sen­tit Bé­te­ra, ai­xí com la fi­na­lit­za­ció de la ur­ba­nit­za­ció de su­per­fí­cie so­bre les vies so­te­rra­des, que per­me­trà do­nar con­ti­nuï­tat a l’Avin­gu­da Bur­jas­sot de Va­lèn­cia cap al nu­cli ur­bà de Bur­jas­sot a tra­vés del ca­rrer Va­lèn­cia, mit­ja­nçant la re­ti­ra­da de la via que que­da­rà fo­ra de ser­vei. Ac­tual­ment, a l’ei­xi­da de l’es­ta­ció de FGV d’Em­pal­me a Bur­jas­sot, cap a Bé­te­ra, exis­teix des d’abril de 2011, un tram de via que in­clou un tú­nel de 288 me­tres, amb les seues ram­pes d’ac­cés, amb les co­rres­po­nents ins­tal·la­cions d’elec­tri­fi­ca­ció, sen­ya­lit­za­ció i se­gu­re­tat fe­rro­vià­ria, pe­rò no es tro­ba en ser­vei ja que fal­ta exe­cu­tar les con­ne­xions fe­rro­vià­ries del cos­tat dEm­pal­me i del cos­tat Bé­te­ra.

A més, la in­fra­es­truc­tu­ra i su­per­es­truc­tu­ra fe­rro­vià­ria es com­ple­ta­rà amb les ins­tal·la­cions d’elec­tri­fi­ca­ció, sen­ya­lit­za­ció i se­gu­re­tat fe­rro­vià­ria, ai­xí com la ins­tal·la­ció del sis­te­ma de ven­ti­la­ció a l’in­te­rior del tú­nel exis­tent. Es­tà pre­vist que les obres, que es realit­za­ran sen­se in­ter­rom­pre el ser­vei fe­rro­via­ri en cap mo­ment, tin­guen una du­ra­da mà­xi­ma de dihuit me­sos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.