Pi­cas­sent bai­xa, per quart any con­se­cu­tiu, el ti­pus im­po­si­tiu de l’IBI

Nou Horta - - Publireportatge -

La da­rre­ra ses­sió ple­nà­ria de l’Ajuntament de Pi­cas­sent, ce­le­bra­da el pas­sat 25 d’oc­tu­bre, va apro­var una no­va bai­xa­da del ti­pus im­po­si­tiu de l’Im­post de Béns Im­mo­bles (IBI). En con­cret, el ti­pus im­po­si­tiu s’ha vist re­duït del 0,88 de l’any 2015 al 0,67 per a l’exer­ci­ci 2019.

El ple va ra­ti­fi­car, amb l’abs­ten­ció dels dos re­gi­dors de Com­pro­mís, i amb el vot fa­vo­ra­ble de la res­ta de re­pre­sen­tants mu­ni­ci­pals, l’apro­va­ció ini­cial de la mo­di­fi­ca­ció de l’or­de­na­nça fis­cal de l’IBI. En es­te sen­tit, el re­gi­dor d’Hi­sen­da, Fran­cis­co Qui­les, va vo­ler des­ta­car que “amb es­ta no­va bai­xa­da pre­vis­ta per a l’any vi­nent com­plim amb la ciu­ta­da­nia i amb el com­pro­mís elec­to­ral de l’equip de Go­vern de bai­xar un 10% el gra­va­men mu­ni­ci­pal de l’im­post de la ur­ba­na”.

Si anem a les xi­fres, Qui­les va su­bratllar que “ca­da veí pro­pie­ta­ri s’ha es­tal­viat, en un re­but mig de 300 eu­ros, uns 30 eu­ros i, si par­lem de tot el man­dat, des de 2015, en són més de 600.000 eu­ros els que no han arri­bat a les ar­ques mu­ni­ci­pals i s’han que­dat en les but­xa­ques dels ciu­ta­dans per tal de po­der dis­po­sar d’un es­tal­vi im­por­tant”.

En es­te sen­tit, Qui­les va re­cor­dar, du­rant el de­bat, que “es trac­ta de la res­pos­ta de l’Ajuntament de Pi­cas­sent a la pu­ja­da per de­cret que l’any 2012 va exe­cu­tar el go­vern de Ra­joy en pas­sar el ti­pus del 0,80 al 0,88” i es va mos­trar sa­tis­fet amb la gra­dual dis­mi­nu­ció de l’im­post. Al ma­teix temps, va as­se­gu­rar que “es­ta min­va no ha im­pe­dit em­pren­dre més pro­jec­tes i man­te­nir i mi­llo­rar els ser­veis de qua­li­tat i be­nes­tar, ai­xí com to­ta l’ofer­ta pú­bli­ca que ofe­rim des de l’ad­mi­nis­tra­ció més prò­xi­ma com és l’Ajuntament”. L’IBI, a més, es pot pa­gar des de l’any 2009 en sis me­sos sen­se in­ter­es­sos i més de 2.500 per­so­nes han fet ús d’es­ta mo­da­li­tat de pa­ga­ment en el da­rrer exer­ci­ci. Es­ta ini­cia­ti­va va nài­xer amb l’ob­jec­tiu, en temps de cri­si, d’aju­dar els con­tri­buents en el pa­ga­ment d’es­te tri­but i man­té una molt bona aco­lli­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.