Co­me­nça la ca­tor­ze­na edi­ció del Vo­lun­ta­riat pel va­len­cià

La ini­cia­ti­va po­sa en con­tac­te per­so­nes que par­len va­len­cià amb per­so­nes que vo­len apren­dre la llen­gua prò­pia

Nou Horta - - Publireportatge -

El Vo­lun­ta­riat pel va­len­cià de To­rrent inau­gu­rà la ca­tor­ze­na edi­ció amb un ac­te en l’an­da­na del Mu­seu Co­mar­cal de l’Horta Sud. Les pa­re­lles lin­güís­ti­ques es re­uni­ren per a co­me­nçar un nou any d’apre­nen­tat­ge com­par­tit de la llen­gua prò­pia i ho fe­ren amb l’ac­tua­ció del con­ta­con­tes Vi­cent Cor­tés.

A més en es­ta pri­me­ra reunió on es pre­sen­ta­ren les no­ves pa­re­lles lin­güís­ti­ques i es re­par­tí ma­te­rial de su­port per a les con­ver­ses, es pro­jec­tà un ví­deo ela­bo­rat pel De­par­ta­ment de Co­mu­ni­ca­ció de l’Ajuntament de To­rrent amb la col·la­bo­ra­ció de l’Ofi­ci­na de Pro­mo­ció i Ús del Va­len­cià del con­sis­to­ri. El ví­deo re­cull tes­ti­mo­nis de dos pa­re­lles lin­güís­ti­ques que con­ten la seua ex­pe­rièn­cia amb el vo­lun­ta­riat, les mo­ti­va­cions per a par­ti­ci­par-hi i tam­bé fan ba­la­nç del que els su­po­sa for­mar part d’es­ta ini­cia­ti­va. El ví­deo es pot vo­re en la pà­gi­na ofi­cial de l’Ajuntament de To­rrent en la xar­xa so­cial Fa­ce­book i en Youtu­be, en el ca­nal del con­sis­to­ri. El coor­di­na­dor del Vo­lun­ta­riat d’Es­co­la Va­len­cia­na, Vi­cent Font, re­cor­dà el fun­cio­na­ment del vo­lun­ta­riat lin­güís­tic, que po­sa en con­tac­te per­so­nes que sa­ben va­len­cià amb per­so­nes que vo­len apren­dre’l i des­ti­nen part del seu temps lliu­re a es­ta fi­na­li­tat. Des de la po­sa­da en mar­xa d’es­ta pro­pos­ta a To­rrent, que es re­mun­ta a l’any 2005, en­tre 30 i 40 pa­re­lles lin­güís­ti­ques han tre­ba­llat jun­tes ca­da any per a apren­dre a par­lar va­len­cià i ai­xí, aug­men­tar l’ús so­cial de la nos­tra llen­gua.

Des de l’Ofi­ci­na de Pro­mo­ció i Ús del Va­len­cià, la tèc­ni­ca, An­na Gas­có, ex­pli­cà que el Vo­lun­ta­riat es­tà obert sem­pre a la par­ti­ci­pa­ció de qual­se­vol per­so­na amb desig d’apren­dre va­len­cià o aju­dar una al­tra per­so­na a co­néi­xer i mi­llo­rar el seu va­len­cià. En qual­se­vol mo­ment, els in­ter­es­sats a par­ti­ci­par en el vo­lun­ta­riat lin­güís­tic po­den po­sar-se en con­tac­te amb l’Ofi­ci­na de Pro­mo­ció i Ús del Va­len­cià a tra­vés del co­rreu elec­trò­nic us­va­len­cia@to­rrent.es. Per la seua ban­da, la re­gi­do­ra d’Edu­ca­ció i Di­na­mit­za­ció Lin­güís­ti­ca des­ta­cà “la res­pon­sa­bi­li­tat, l’obli­ga­ció i el com­pro­mís que té l’Ajuntament de To­rrent per ini­cia­ti­ves d’es­tes ca­rac­te­rís­ti­ques que són una cla­ra apos­ta per a pro­mo­ure l’ús del va­len­cià a la ciu­tat”.

La ciu­tat de To­rrent va ser de les pri­me­res ciu­tats que se su­mà a es­ta ini­cia­ti­va d’Es­co­la Va­len­cia­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.