Ober­tes les ins­crip­cions per a apun­tar-se als cur­sos d’orien­ta­ció la­bo­ral

Es trac­ta d’una ini­cia­ti­va de la re­gi­do­ria de Desen­vo­lu­pa­ment Lo­cal i Ocu­pa­ció di­ri­gi­da per Pa­co Na­va­rre­te

Nou Horta - - Publireportatge -

Des del pas­sat di­lluns 5 de no­vem­bre ja vos po­deu apun­tar en els di­fe­rents cur­sos d’orien­ta­ció la­bo­ral di­ri­gits es­pe­cial­ment a per­so­nes que bus­quen fae­na. Una ini­cia­ti­va de la Re­gi­do­ria de Desen­vo­lu­pa­ment Lo­cal i Ocu­pa­ció que di­ri­gix Pa­co Na­va­rre­te, en­ca­rre­ga­da d’im­par­tir les di­fe­rents ma­tè­ries per mit­jà de l’ADL.

Se­gons Pa­co Na­va­rre­te «es trac­ta d’una molt bona opor­tu­ni­tat per a qui es­ti­ga bus­cant fae­na, ja que als cur­sos s’ofe­ri­ran les fe­rra­men­tes ne­ces­sà­ries per a apren­dre i co­néi­xer els mi­llors mè­to­des de re­cer­ca de tre­ball dis­po­ni­bles ac­tual­ment».

Els cur­sos tin­dran lloc du­rant el mes de no­vem­bre i desem­bre, i dis­tin­gim els se­güents: Crea­ció de co­rreu elec­trò­nic i ins­crip­ció a l’Agèn­cia Mu­ni­ci­pal d’Ocu­pa­ció, el 12 de no­vem­bre de 9.30 fins a les 11.30 h; una xa­rra­da in­for­ma­ti­va so­bre el pro­gra­ma de la Ga­ran­tia Ju­ve­nil, el 13 de no­vem­bre de 12.00 a 13.00 h; apre­nen­tat­ge de di­fe­rents tèc­ni­ques de cer­ca de tre­ball, els dies 19, 21, 26 i 28 de no­vem­bre de 9.00 a 13.00 h; por­tal de l’Agèn­cia Mu­ni­ci­pal d’Ocu­pa­ció, 4 de desem­bre d’11.30 a 13.00 h; bús- que­da d’ocu­pa­ció a tra­vés d’In­ter­net i app mò­bils, l’11 de desem­bre de 9.30 fins a les 11.30 h; i in­for­ma­ció so­bre la crea­ció d’un cu­rrí­cu­lum 3.0 i no­ves vies per a l’ac­cés de tre­ball i au­to­ocu­pa­ció, el 18 de desem­bre d’11.30 a 13.00 h.

A més a més, tam­bé s’ofe­reix orien­ta­ció in­di­vi­dua­lit­za­da per mit­jà de ci­ta prè­via amb tu­to­ries d’orien­ta­ció la­bo­ral per­so­na­lit­za­des i iti­ne­ra­ris per­so­na­lit­zats d’in­ser­ció. Les ins­crip­cions es po­den realit­zar al pri­mer pis, des­patx 1, del Cen­tre Cí­vic Er­nest Lluch de Xi­ri­ve­lla, ca­rrer Mon­tea­le­gre nú­me­ro 6.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.