L’Ajuntament d’Al­càs­ser fa la mos­tra més sos­te­ni­ble

Nou Horta - - Portada -

XIV Mos­tra Agroa­li­men­tà­ria i Co­mer­cial “SABERS I SABORS” evi­ta la ge­ne­ra­ció ex­ces­si­va de plàs­tics

Per a ofe­rir en la XIV Mos­tra Agroa­li­men­tà­ria i Co­mer­cial “SABERS I SABORS” un ser­vei d’hos­te­le­ria més sos­te­ni­ble i evi­tar la ge­ne­ra­ció ex­ces­si­va de plàs­tics, des de la Re­gi­do­ria de Pro­mo­ció Eco­nò­mi­ca i amb la col·la­bo­ra­ció de l’Àrea de Me­di Am­bient, sub­mi­nis­tra­rem gra­tuï­ta­ment ma­te­rial d’hos­te­le­ria re­ci­cla­ble i reuti­lit­za­ble per a les ca­se­tes gas­tro­nò­mi­ques. El ma­te­rial con­sis­ti­rà en pla­te­rets de car­tó (14 x 10 cm) d’un únic ús (molt mes re­ci­cla­bles que els de plàs­tic) i gots reuti­lit­za­bles de 33 cl, per a que ca­da client pu­ga reuti­lit­zar va­ries ve­ga­des el seu got. L’avan­tat­ge és do­ble: per una ban­da ser mes sos­te­ni­bles i res­pec­tuo­sos amb el me­di am­bient, evi­tant l’acu­mu­la­ció de plàs­tics. I al ma­teix temps col·la­bo­rar eco­nò­mi­ca­ment amb els bars, res­tau­rants i en­ti­tats fes­ti­ves al re­duir la seua des­pe­sa. Des de les Àrees de Pro­mo­ció Eco­nò­mi­ca i Me­di Am­bient fa­rem di­fu­sió del bon ús dels gots reuti­lit­za­bles per a cons­cien­ciar als clients.

Agraïm a to­tes i tots per a col·la­bo­rar en es­ta me­su­ra i dur a ter­me unes bo­nes pràc­ti­ques sos­te­ni­bles i de res­pec­te al me­di am­bient. Per un #Al­càs­se­rSos­te­ni­ble

La XIV Mos­tra Agroa­li­men­tà­ria i Co­mer­cial d’Al­càs­ser “SABERS I SABORS” es va ajor­nar per l’epi­so­di de go­ta fre­da que va­rem pa­tir uns dies i es ce­le­bra es­te cap de set­ma­na amb mul­ti­tud de ta­ller i d’ac­tes pro­gra­mats. Co­me­nça­rem amb la inau­gu­ra­ció el di­ven­dres 9 de no­vem­bre a les 19,30 h, i po­drem gau­dir de molts es­de­ve­ni­ments, com se­rà el con­curs de cui­na “Sabors del Mon” el diu­men­ge 11 de ma­ti al Mer­cat Mu­ni­ci­pal o la ca­rre­ra Ru­nCàn­cer tam­bé el diu­men­ge pel ma­ti.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.