Ro­ca­fort pro­mo­cio­na i de­fen­sa el pa­tri­mo­ni na­tu­ral

Nou Horta - - Portada -

L’Ajuntament pro­mou un con­junt d’ac­ti­vi­tats amb el tí­tol glo­bal “Tar­dor per l’Horta”

L’horta re­pre­sen­ta per a Ro­ca­fort un ele­ment in­subs­ti­tuï­ble, d’un va­lor in­cal­cu­la­ble com a pul­mó d’oxi­gen i pai­sat­ge de cal­ma, com a font d’ali­ments de pri­me­ra ca­te­go­ria i sa­lut, com a en­torn ama­ble d’un po­ble que vol re­fo­rçar la prò­pia con­vi­vèn­cia veï­nal.

Per tot ai­xò l’ajuntament pro­mou un con­junt d’ac­ti­vi­tats amb el tí­tol glo­bal de “Tar­dor per l’horta a Ro­ca­fort”, que in­clou ac­cions cul­tu­rals, ini­cia­ti­ves reivin­di­ca­ti­ves i vo­lun­ta­riat veï­nal per a tin­dre cu­ra del nos­tre en­torn, for­ma­ció i pos­si­bi­li­tat de co­néi­xer l’horta veï­na des de l’ex­pe­rièn­cia per­so­nal i co­mu­ni­tà­ria.

Les ac­ti­vi­tats va­ren co­me­nçar el di­marts 23 d’oc­tu­bre amb la pre­sen­ta­ció en Ca­sa de Cul­tu­ra de l’Ob­ser­va­to­ri Ciu­ta­dà de l’Horta. L’ob­ser­va­to­ri pre­tén do­nar a co­néi­xer les ca­rac­te­rís­ti­ques i va­lors so­cials de l’horta, amb ac­ti­vi­tats for­ma­ti­ves, ta­llers es­co­lars i ei­xi­des per tal de pas­se­jar l’horta del nos­tre ter­me. A més, pro­mo­uen un ar­xiu de da­des, pa­tri­mo­ni i pos­si­bi­li­tats de l’horta.

El di­ven­dres 26 d’oc­tu­bre en el Nou Espai es va de­ba­tir so­bre al­ter­na­ti­ves sos­te­ni­bles per a la ges­tió de les ai­gües plu­vials. Per­què el re­buig de pe­dra pi­ca­da que man­té Ro­ca­fort a l’an­tic pro­jec­te de l’as­sarb, té un es­pe­rit po­si­tiu i cons­truc­tiu, de mi­llo­rar les in­ter­ven­cions so­bre el te­rri­to­ri i fo­na­men­tar-les en l’acord dels afec­tats. Per ai­xò re­me­mo­ra­rem el pri­mer any de l’acord en­tre les po­bla­cions de la con­ca del ba­rranc dels Fra­res (30oct-18) a fa­vor d’al­ter­na­ti­ves més res­pec­tuo­ses i més efec­ti­ves en la ges­tió del te­rri­to­ri. Com­pta­rem amb re­pre­sen­tants de Bur­jas­sot, Go­de­lla, Ro­ca­fort i Mas­sa­rro­jos, a més de les en­ti­tats cí­vi­ques AEA­gró i Per l’Horta.

L’11 de no­vem­bre, diu­men­ge, s’anirà a l’en­torn del ba­rranc dels Fra­res les per­so­nes vo­lun­tà­ries que s’hi aple­guen per tal de re­co­llir re­si­dus i man­tin­dre net l’en­torn del nos­tre po­ble. Es que­da­rà a les 10h en el Parc de les Ga­rro­fe­res i en aca­bar la fae­na, l’es­mor­zar es fa­rà als pae­llers del Bo­va­lar.

El dia 1 de desem­bre en el Nou Espai se­ran pre­sen­ta­des les con­clu­sions de l’Ob­ser­va­to­ri Ciu­ta­dà de l’Horta de Ro­ca­fort. Al llarg del pro­cés hi hau­ran ha­gut ei­xi­des a l’horta els dis­sab­tes 10, 17 i 24 de no­vem­bre i dos ves­pra­des for­ma­ti­ves els di­lluns 12 i 19 de no­vem­bre. El dia 2 de desem­bre es fa­rà una ac­ti­vi­tat que aple­ga la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na, la cul­tu­ra mu­si­cal i les ex­pli­ca­cions aca­dè­mi­ques del pai­sat­ge de l’horta: “Mi­rem i es­col­tem l’horta” co­me­nça­rà des de la vi­sió pa­no­rà­mi­ca que per­met la te­rras­sa de Ca­sa de Cul­tu­ra, fa­rà pa­ra­des en el jar­dí de Ca­sa de Cul­tu­ra, Vi­lla Am­pa­ro i els hor­tets mu­ni­ci­pals. Allí fi­nal­ment es di­na­rà de pa i por­ta les per­so­nes as­sis­tents. I el di­ven­dres 14 de desem­bre en el Nou Espai, se­rà la cons­ti­tu­ció ofi­cial del Con­sell Agra­ri Mu­ni­ci­pal de Ro­ca­fort. Un espai ne­ces­sa­ri per tal d’es­col­tar les ne­ces­si­tats dels llau­ra­dors i d’in­ter­can­viar ex­pec­ta­ti­ves en­tre els pro­duc­tors i els con­su­mi­dors, tots del veï­nat de Ro­ca­fort. S’In­ten­ta­rà apren­dre junts i con­so­li­dar una con­vi­vèn­cia res­pec­tuo­sa amb l’en­torn i cons­cient de la res­pon­sa­bi­li­tat amb el fu­tur com­par­tit.

El mu­ni­ci­pi con­ti­nua amb la de­fen­sa d’un pro­jec­te sos­te­ni­ble per a ges­tio­nar l’ai­gua de plu­ges

Re­pre­sen­tants mu­ni­ci­pals de Ro­ca­fort, Bur­jas­sot, Go­de­lla i Mas­sa­rro­jos, jun­ta­ment amb di­fe­rents as­so­cia­cions ciu­ta­da­nes, es van re­unir di­ven­dres 26 d’oc­tu­bre a Ro­ca­fort per a de­man­dar con­jun­ta­ment la ne­ces­si­tat d’un pro­jec­te sos­te­ni­ble per a ges­tio­nar l’ai­gua de plu­ges en aques­ta zo­na de l’Horta Nord, pocs dies des­prés de l’úl­tim epi­so­di de go­ta fre­da que va pro­vo­car im­por­tants danys ma­te­rials en la zo­na.

La tro­ba­da es va pro­duir un any des­prés de l’acord en­tre els di­fe­rents mu­ni­ci­pis que ins­ta­va a la Ge­ne­ra­li­tat a subs­ti­tuir l’an­te­rior pro­jec­te, que con­tem­pla­va la cons­truc­ció d’una gran ca­nal en obert per mei­tat de l’horta de Ro­ca­fort per a unir el ba­rranc dels Fra­res amb el Pal­ma­ret Alt de Mas­sa­rro­jos, per una in­ter­ven­ció que res­pec­ta­ra el te­rri­to­ri amb la ins­tal·la­ció d’in­fra­es­truc­tu­res ver­des que ab­sor­bi­ren ai­gua i, en cas d’ha­ver de realit­zar-se, que la ca­na­lit­za­ció fo­ra so­te­rra­da. “Ne­ces­si­tem des de fa molt temps aquest pro­jec­te, realit­zat de ma­ne­ra sos­te­ni­ble, per a evi­tar si­tua­cions de pe­rill com les quals po­dem viu­re du­rant qual­se­vol epi­so­di de plu­ges in­ten­ses”, va afir­mar l’al­cal­de Víc­tor Ji­mé­nez.

La reunió es va em­mar­car tam­bé dins de les ac­ti­vi­tats de ‘Tar­dor per l’Horta a Ro­ca­fort’.

Les prò­xi­mes ci­tes són les de l’Ob­ser­va­to­ri Ciu­ta­dà de l’Horta, que cri­da a la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na per a co­nèi­xer l’es­tat real de l’horta de Ro­ca­fort i ra­dio­gra­fiar-la. Hi hau­rà di­fe­rents pas­se­jos els dis­sab­tes 10, 17 i 24 de no­vem­bre i dues ves­pra­des for­ma­ti­ves els di­lluns 12 i 19 de no­vem­bre, que per­me­tran ob­ser­var el te­rri­to­ri agrí­co­la de Ro­ca­fort per a co­nèi­xer mi­llor les seues ca­rac­te­rís­ti­ques i el seu es­tat. L’1 de desem­bre es pre­sen­ta­ran les con­clu­sions del pro­jec­te. “L’horta re­pre­sen­ta per a Ro­ca­fort un ele­ment in­subs­ti­tuï­ble, d’un va­lor in­cal­cu­la­ble com a pul­mó d’oxi­gen, com a font d’ali­ments de pri­me­ra ca­te­go­ria i sa­lut, d’en­torn ama­ble per a la con­vi­vèn­cia veï­nal. Per açò és ne­ces­sa­ri in­cor­po­rar la veu i la sen­si­bi­li­tat de la po­bla­ció. To­tes les ac­ti­vi­tats de ‘Tar­dor per l’Horta’ te­nen a les per­so­nes com a pro­ta­go­nis­tes”, ex­pli­ca el re­gi­dor d’Ur­ba­nis­me i Me­di am­bient, Eduard Co­meig.

La reunió ce­le­bra el pas­sat 26 d’oc­tu­bre per a de­man­dar con­jun­ta­ment la ne­ces­si­tat d’un pro­jec­te sos­te­ni­ble per a ges­tio­nar l’ai­gua de plu­ges en aques­ta zo­na de l’Horta Nord

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.