Com­me­mo­ra­ció dels 125 anys del tre­net a To­rrent

Fins al 17 de no­vem­bre la sa­la cí­vi­ca de l’An­tic Mer­cat acull una mos­tra amb ma­que­tes de trens, ma­te­rials i ob­jec­tes an­tics

Nou Horta - - Portada -

Fins al 17 de no­vem­bre la sa­la cí­vi­ca de l’An­tic Mer­cat acull una mos­tra amb ma­que­tes de trens, ma­te­rials i ob­jec­tes an­tics

To­rrent acull des d’es­te cap de set­ma­na una pro­gra­ma­ció d’ac­ti­vi­tats per a com­me­mo­rar els 125 anys de l’arri­ba­da del fe­rro­ca­rril a la ciu­tat. Es­te diu­men­ge 11 de no­vem­bre se inau­gu­ra­rà una ex­po­si­ció a la sa­la cí­vi­ca de l’An­tic Mer­cat, coin­ci­dint amb la inau­gu­ra­ció ofi­cial l’11 de no­vem­bre de 1893 de la lí­nia en­tre To­rrent i Je­sús (Va­lèn­cia). La mos­tra con­té ma­que­tes de trens i ma­te­rials apor­tats per Fe­rro­ca­rrils de la Ge­ne­ra­li­tat de to­tes les èpo­ques. Fins al dia 17 s’ex­po­sa­ran mò­duls fe­rro­via­ris a es­ca­la HO 1:87, ai­xí com pa­nells in­for­ma­tius que re­pas­sen la his­tò­ria del fe­rro­ca­rril des dels pri­mers va­gons, l’evo­lu­ció de les es­ta­cions fins a la mo­der­na xar­xa de me­tro. El di­marts 13 de no­vem­bre tin­drà lloc una con­fe­rèn­cia so­bre la pre­sèn­cia d’aques­ta mo­da­li­tat de trans­port a To­rrent. La xa­rra­da es ti­tu­la “125 anys a To­rrent. Del tre­net al me- tro” i se­rà a cà­rrec de l’ex­ma­qui­nis­ta i do­cu­men­ta­lis­ta fe­rro­via­ri Joan Lluís Llop. El di­ven­dres dia 16, el ma­teix Joan Lluís Llop abor­da­rà tam­bé amb el for­mat de con­fe­rèn­cia el mo­de­lis­me fe­rro­via­ri i la seua evo­lu­ció cap a una for­ma d’oci. Amb­dues ses­sions se­ran a les 19.30 ho­res en l’An­tic Mer­cat.

El dis­sab­te 17 al ma­tí, a les 11 ho­res, Ai­tor Sán­chez i To­más Ro­se­lló ex­po­sa­ran un re­co­rre­gut pels 125 anys del tre­net a To­rrent. Sán­chez i Ro­se- lló van tre­ba­llar en l’ela­bo­ra­ció del lli­bret de la fa­lla Sant Va­le­riano de l’any 2018, de­di­cat, pre­ci­sa­ment, a l’arri­ba­da del tren al To­rrent. La pro­gra­ma­ció d’ac­ti­vi­tats per a com­me­mo­rar aques­ta efe­mè­ri­de ha si­gut pos­si­ble grà­cies a la col·la­bo­ra­ció de l’As­so­cia­ció Va­len­cia­na d’Amics del Fe­rro­ca­ril (AVAF), Fe­rro­ca­rrils de la Ge­ne­ra­li­tat (FGV), i l’as­so­cia­ció To­rrent d’Art, que ex­po­sa­rà obres de te­mà­ti­ca fe­rro­vià­ria, i la fa­lla Sant Va­le­rià.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.