Eva San­chis (al­cal­des­sa)

Nou Horta - - Godella -

Cóm ha si­gut acon­se­guir ser el ter­cer ajuntament i pri­mer mu­ni­ci­pi més trans­pa­rent de la co­mu­ni­tat?

Sem­pre re­con­for­ta sa­ber que s’es­tan fent les co­ses bé. En Go­de­lla hem apos­tat sem­pre per la trans­pa­rèn­cia i la par­ti­ci­pa­ció i si que és una sen­sa­ció que tens o pel que sents que no vas tan en­da­rre­rit com els al­tres en la trans­pa­rèn­cia pe­rò quan ho con­fir­men les da­des, re­con­for­ta. No obs­tant ai­xò, te­nim molt de ca­mí per fer, dir tam­bé que en­guany ens ha sub­ven­cio­nat la Con­se­lle­ria de Trans­pa­rèn­cia, Res­pon­sa­bi­li­tat So­cial, Par­ti­ci­pa­ció i Coo­pe­ra­ció. Quin és el prin­ci­pal ob­jec­tiu amb l’or­de­na­nça de trans­pa­rèn­cia? Do­tar d’una nor­ma­ti­va mu­ni­ci­pal que es­truc­tu­re les obli­ga­cions que es­ta­blei­xen tant les lleis de trans­pa­rèn­cia de l’Es­tat com de la Co­mu­ni­tat, de­fi­nir el pro­ce­di­ment d’ac­cés a la in­for­ma­ció pú­bli­ca i con­so­li­dar la trans­pa­rèn­cia. Qui ha par­ti­ci­pat en l’or­de­na­nça? L’apro­va­ció de l’or­de­na­nça ha es­tat im­pul­sa­da per la re­gi­do­ria de trans­pa­rèn­cia, pe­rò l’equip de go­vern mu­ni­ci­pal ja va sen­tar les ba­ses amb la fir­ma del pac­te de go­vern en 2015. L’or­de­na­nça es ba­sa en una or­de­na­nça marc de la (FEMP) i s’han in­tro­duït mo­di­fi­ca­cions tant per la re­gi­do­ria com pel grup de go­vern. Tam­bé ha par­ti­ci­pat el Con­sell de Par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na.

Qui­na és la res­pos­ta del ciu­ta­dà amb el Vi­sor Pre­su­pos­ta­ri?

Per ara no es­tà tin­guent mol­tes vi­si­tes per­què l’aca­bem d’es­tre­nar pe­rò es­pe­rem que amb la pre­sen­ta­ció pú­bli­ca ser­vis­ca per a im­pul­sar més la con­sul­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.