L’ar­tis­ta Pepe La­creu dó­na un dels seus qua­dres a l’Ajuntament

Nou Horta - - Godella -

L’ar­tis­ta de Mas­sa­nas­sa amb re­co­nei­xe­ment in­ter­na­cio­nal, Pepe La­creu, ha do­nat a l’Ajuntament de Mas­sa­nas­sa l’obra “Es­col­tant el clar de la llu­na de de Beet­ho­ven”, una peça que va ser ex­po­sa­da en “Ca­tor­ze mil dies i pi­co de di­bui­xos i pin­tu­res”, una ex­po­si­ció or­ga­nit­za­da per a ce­le­brar els tren­ta anys de tra­jec­tò­ria ar­tís­ti­ca de La­creu.

L’obra s’in­cor­po­ra­rà al fons ar­tís­tic de l’Ajuntament, té unes me­su­res de 160x62 cen­tí­me­tres realit­zat amb la tèc­ni­ca acrí­li­ca so­bre fus­ta, i se­gons as­sen­ya­la l’al­cal­de, Pa­co Co­mes Mon­me­neu “a més de for­mar part del nos­tre fons en­gran­deix el pa­tri­mo­ni ar­tís­tic de la nos­tra lo­ca­li­tat. És un ho­nor per al nos­tre po­ble re­bre la do­na­ció de Pepe La­creu per a tots els mas­sa­nas­se­ros i mas­sa­nas­se­ras”.

Pepe La­creu ha ex­po­sat per tot el te­rri­to­ri es­pan­yol i tam­bé in­ter­na­cio­nal­ment, amb les més re­cents a Ja­pó i Brus­sel·les que va de­ci­dir ce­le­brar els seus tren­ta anys de tra­jec­tò­ria en la seua lo­ca­li­tat na­tal Mas­sa­nas­sa. El pin­tor com­pta amb obra en Mu­seu de Vi­na­ròs (Cas­te­lló), Ca­sa de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na Za­ra­go­za, Ate­neu De La Rio­ja de Lo­gron­yo, Go­vern de la Rio­ja, Pi­na­co­te­ca Ate­neu Mer­can­til de Va­lèn­cia, Fun­da­ció Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na-Re­gió Eu­ro­pea. Brus­sel·les (Bél­gi­ca), Ajun­ta­ments d’Ala­quàs, Al­pont, Ba­ra­kal­do, Be­na­gua­sil, Biar, Ca­ta­rro­ja, Lor­ca, Lo­gron­yo, Po­zo­blan­co, Ses­tao, Va­lla­do­lid i Va­lèn­cia; i en col·lec­cions pri­va­des d’Es­pan­ya, Fra­nça i Ja­pó. L’ex­po­si­ció “Ca­tor­ze mil dies i pi­co de di­bui­xos i pin­tu­res”, ce­le­bra­da en­tre el 4 i el 26 de maig, es va con­ver­tir en l’ex­po­si­ció inau­gu­ral de la no­va sa­la Ga­briel Cua­lla­dó, de­di­ca­da al fo­tò­graf mas­sa­nas­se­ro que va mar­car ten­dèn­cies i que va ser re­co­ne­gut, en­tre al­tres pre­mis pel Mi­nis­te­ri de Cul­tu­ra i la re­vis­ta nord-ame­ri­ca­na Po­pu­lar Pho­to­graphy & Ima­ging.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.