Con­ti­nuen les ac­cions en ma­tè­ria de trans­pa­rèn­cia per al fun­cio­na­riat de l’Ajuntament

Nou Horta - - Godella -

Des­prés de les Jor­na­des For­ma­ti­ves so­bre No­ve­tats Nor­ma­ti­ves en Trans­pa­rèn­cia que va re­bre el cos fun­cio­na­rial de l’Ajuntament de Mas­sa­ma­grell la set­ma­na pas­sa­da, les tre­ba­lla­do­res i tre­ba­lla­dors as­sis­ti­ren du­rant el ma­tí del di­marts 6 d’oc­tu­bre, a la Pre­sen­ta­ció del Pro­jec­te i Di­na­mit­za­ció dels Grups de Tre­ball del Por­tal de Trans­pa­rèn­cia.

En aques­ta oca­sió, fou Án­gel Gar­cía, con­sul­tor d’ad­mi­nis­tra­ció pú­bli­ca i es­pe­cia­lis­ta en ges­tió pú­bli­ca lo­cal, l’en­ca­rre­gat de pre­sen­tar el pro­jec­te i di­na­mit­zar els grups de tre­ball.

“Aques­ta és una ac­ció més dins del Pro­gra­ma d’Ac­tua­lit­za­ció i Mi­llo­ra de l’Es­tra­tè­gia Pú­bli­ca de Trans­pa­rèn­cia de l’Ajuntament de Mas­sa­ma­grell. En la fa­se de pre­sen­ta­ció s’han trac­tat te­mes com que s’en­tén per go­vern obert, quins són els prin­ci­pis bà­sics i les ac­cions que for­men part d’aquest pro­gra­ma. La se­go­na fa­se ha con­sis­tit en ana­lit­zar el tre­ball realit­zat des de ca­das­cun dels di­ver­sos de­par­ta­ments im­pli­cats”, ex­pli­ca­va la re­gi­do­ra de Trans­pa­rèn­cia, Ra­quel Gómez.

“Tot el fun­cio­na­riat es­tà bas­tant cons­cien­ciat en la trans­pa­rèn­cia i s’ha mos­trat molt proac­tiu. Com a ins­ti­tu­ció es­tem dis­po­sats a com­par­tir amb la ciu­ta­da­nia to­ta aque­lla da­da, do­cu­men­ta­ció o in­for­ma­ció que la ciu­ta­da­nia i la llei con­si­de­re ne­ces­sà­ria”, co­men­ta­va l’al­cal­de, Pep Ga­lar­za. Amb aques­ta ja són qua­tre les ac­cions que s’han realit­zat dins del Pro­gra­ma d’Ac­tua­lit­za­ció i Mi­llo­ra de l’Es­tra­tè­gia Pú­bli­ca de Trans­pa­rèn­cia de l’Ajuntament de Mas­sa­ma­grell, que ha si­gut sub­ven­cio­nat amb 7.000 eu­ros des del Ser­vei de Trans­pa­rèn­cia de la Dipu­tació de Va­lèn­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.