L’es­port ava­nça so­bre ro­des amb la po­sa­da en mar­xa del nou Parc d’Ska­te

Nou Horta - - Publireportatge -

El nou Parc d’Ska­te de Quart de Po­blet ja es­tà en mar­xa. L’aper­tu­ra d’aques­ta no­va ins­tal·la­ció és re­sul­tat d’una pro­pos­ta que va nài­xer del Con­sell Mu­ni­ci­pal d’In­fàn­cia i del col·lec­tiu jo­ve del mu­ni­ci­pi. Es trac­ta, a més, d’una de les ope­ra­cions fi­na­nça­des al 50% pel Fons Eu­ro­peu de Desen­vo­lu­pa­ment Re­gio­nal (FE­DER), a tra­vés del Pro­gra­ma Ope­ra­tiu Plu­ri­rre­gio­nal d’Es­pan­ya (PO­PE) 2014-2020, per a la im­ple­men­ta­ció de l’Es­tra­tè­gia de Desen­vo­lu­pa­ment Ur­bà Sos­te­ni­ble In­te­grat (EDUSI) del mu­ni­ci­pi. Ha su­po­sat una in­ver­sió to­tal de 391.764, 27 eu­ros. Amb els anys, Quart de Po­blet s’ha con­ver­tit en una au­tèn­ti­ca Ciu­tat Es­por­ti­va amb prop de 30 ins­tal·la­cions, que no dei­xa de créi­xer, adap­tant-se a les no­ves reali­tats i ne­ces­si­tats d’una ciu­ta­da­nia que, com en tots els as­pec­tes de la vi­da pú­bli­ca i com­par­ti­da, s’im­pli­ca i apro­fi­ta les opor­tu­ni­tats que se li ofe­rei­xen. Com a da­da, el mu­ni­ci­pi com­pta amb 22 clubs que prac­ti­quen més d’una tren­te­na d’es­pe­cia­li­tats es­por­ti­ves. Es­tem par­lant de 1.797 es­por­tis­tes fe­de­rats, 161 tèc­nics i 1.246 des­plaça­ments a com­pe­ti­cions en la tem­po­ra­da. Quant a les ins­tal·la­cions es­por­ti­ves mu­ni­ci­pals, s’acos­ten als 11.000 usua­ris i usuà­ries set­ma­nals.

El Parc d’Ska­te de Quart de Po­blet ha­via ge­ne­rat una gran ex­pec­ta­ció i ex­cel·lents va­lo­ra­cions dels es­pe­cia­lis­tes in­clús abans d’es­tar aca­bat del tot, per les seues di­men­sions i per les seues fun­cio­na­li­tats, que per­me­ten fer ús de la ins­tal·la­ció sen­se ge­ne­rar con­flic­tes tant a per­so­nes que ja te­nen molts anys d’ex­pe­rièn­cia com als qui es­tan co­me­nçant. La clau del seu èxit és que l’em­pre­sa ad­ju­di­ca­tà­ria, Co­pin Ramps, com­pta amb ska­ters en la seua plan­ti­lla i són ells els que han dis­sen­yat i cons­truït el con­junt, en al­guns as­pec­tes de for­ma “ar­te­sa- nal”, apli­cant el mi­llor que han vist en mul­ti­tud de parcs de dins i de fo­ra de les nos­tres fron­te­res, a més de la seua prò­pia ex­pe­rièn­cia.

El re­sul­tat ha si­gut ex­cel·lent i són ja mol­tes les per­so­nes que s’han acos­tat fins ell per a pro­var-lo en els seus pri­mers dies de fun­cio­na­ment. L’Ajuntament ha or­ga­nit­zat ta­llers gra­tuïts di­ri­gits per mo­ni­tors es­pe­cia­lit­zats, que ate­nen grups en fun­ció del seu ni­vell de des­tre­sa, a par­tir dels 7 anys. A més, aques­ta ac­tua­ció es com­ple­men­ta amb la cons­truc­ció de dues pis­tes de pe­tan­ca amb om­bra, i es­tà pre­vis­ta tam­bé la crea­ció d’un espai de ca­lis­te­nia, que se su­ma­rà al cir­cuit de 5 es­pais bio­sa­lu­da­bles mu­ni­ci­pals.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.