Com­pro­mís per To­rrent pro­po­sa un es­tal­vi de 690.000€

Nou Torrentí - - Política - Com­pro­mís To­rrent

En con­cor­da­nça al seu pro­gra­ma elec­to­ral, el por­ta­veu de Com­pro­mís, Pau Ala­ba­jos, va des­gra­nar al Ple Ex­tra­or­di­na­ri del 6 de ju­liol, un per un els es­tal­vis en di­fe­rents con­cep­tes que com­po­sen la par­ti­da de sa­la­ris de re­gi­dors i grups mu­ni­ci­pals. En con­cret, per a l'Al­cal­de, des de Com­pro­mís es va pro­po­sar un sa­la­ri brut de 39.000€ di­vi­dits en 14 pa­gues, en com­pte dels 45.000 bruts pro­po­sats pel grup so­cia­lis­ta. Ai­xò su­po­sa­va un es­tal­vi anual de 6.000€ i 24000 eu­ros al llarg de la le­gis­la­tu­ra. Per als re­gi­dors de­le­gats d'àrea Com­pro­mís va pro­po­sar un sa­la­ri brut de 37.842€ en 14 pa­gues, en com­pte dels 41.000 bruts pro­po­sats pel grup so­cia­lis­ta. Ai­xò su­po­sa­va un es­tal­vi anual de 3.158€ per re­gi­dor alli­be­rat d'àrea, que se­rien 12.632€ per re­gi­dor al llarg de la le­gis­la­tu­ra. A més a més la pro­pos­ta del PSOE fi­nal­ment apro­va­da in­clou la de­di­ca­ció ex­clu­si­va d'àrea per a 6 re­gi­dors en com­pte dels 2 que es pro­po­sa­ven des de Com­pro­mís. Ala­ba­jos va de­ma­nar que es tin­gue­ra en com­pte la pro­pos­ta de Com­pro­mís, atés que l'es­tal­vi to­tal pro­po­sat pel seu grup res­pec­te a la del PSOE era de 24.264€ al llarg de la le­gis­la­tu­ra per als dos re­gi­dors d'àrea, més 384.000€ per als al­tres 4 re­gi­dors de go­vern alli­be­rats, "que en­te­nem no hau­rien d'es­tar-ho" va ex­pli­car. Res­pec­te als por­ta­veus de grup i als re­gi­dors amb de­di­ca­ció par­cial, des de Com­pro­mís es pro­po­sa­ren unes re­tri­bu­cions anua­ls bru­tes res­pec­ti­ves de 37.842€ i 19.000€, en com­pte dels 39.000€ i 22.000 pro­po­sats pel grup so­cia­lis­ta. L'es­tal­vi final de la pro­pos­ta de Com­pro­mís en aques­ta part de les re­tri­bu­cions dels re­gi­dors su­po­sa­ven 451.406€ al llarg de la le­gis­la­tu­ra, en con­tra­po­si­ció a la pro­pos­ta del grup so­cia­lis­ta. Res­pec­te a les per­cep­cions dels grups mu­ni­ci­pals Ala­ba­jos va ex­pli­car que "tots els grups re­pre­sen­tats en l'ajun­ta­ment hau­rien de per­ce­bre la ma­tei­xa quan­ti­tat per a tin­dre les ma­tei­xes opor­tu­ni­tats de tre­ba­llar i de co­mu­ni­car la seua ac­ti­vi­tat". Per ai­xò des de Com­pro­mís es va pro­po­sar que tots els grups hau­rien de per­ce­bre la ma­tei­xa quan­ti­tat de 500€ fi­xes més 1€ va­ria­ble per re­gi­dor al mes, en con­tra­po­si­ció a la pro­pos­ta pre­sen­ta­da pel go­vern so­cia­lis­ta que es­ta­blia una quan­ti­tat va­ria­ble per re­gi­dor de 150€ al mes, més una fi­xa de 750€ per grup, tam­bé men­sual. El cost de la pro­pos­ta del grup so­cia­lis­ta su­po­sa­rà 7.500€ al mes en com­pte dels 2.525€ men­suals que es de­fen­sa­va des de Com­pro­mís. Aques­ta di­fe­rèn­cia de 4.975€ al mes hau­ria su­po­sat un es­tal­vi en aquest bloc de 238.800€ al llarg de la le­gis­la­tu­ra. En con­se­qüèn­cia, i su­mant el to­tal d'es­tal­vis dels grups mu­ni­ci­pals i els d'al­cal­dia i res­ta de re­gi­dors, l’op­ció de Com­pro­mís su­po­sa­va un es­tal­vi to­tal de le­gis­la­tu­ra de 690.206€ res­pec­te a la pro­po­sa­da pel PSOE, que fi­nal­ment va ser apro­va­da pel Ple de l'ajun­ta­ment amb els vots a fa­vor del PSOE i Ciu­da­da­nos, l'abs­ten­ció del grup del Par­ti­do Po­pu­lar i el vot en con­tra de Guan­yant i Com­pro­mís.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.