Guan­yant To­rrent de­ma­na aten­ció cap al Pa­lauet dels Cor­ti­na

Nou Torrentí - - Política - Guan­yant To­rrent

Vis­tes les obres de re­po­si­ció pro­vi­sio­nals realit­za­des a la faça­na es­te de la tan­ca del pa­lauet dels Cor­ti­na, mo­nu­ment d’in­te­rés lo­cal si­tuat al ter­me mu­ni­ci­pal d’aques­ta lo­ca­li­tat de l’Hor­ta, Guan­yant To­rrent opi­na que per tal d’evi­tar els re­pe­tits es­po­lis i ac­tes van­dà­lics que es pro­duei­xen so­vint, s’han de fer mi­llo­res es­truc­tu­rals al re­cin­te. En pri­mer lloc, tro­ba que s’ha de re­po­sar el fo­rre­llat de la por­ta me­tàl•li­ca per­què aques­ta es­ti­ga co­rrec­ta­ment tan­ca­da i ga­ran­tir la se­gu­re­tat del re­cin­te de­cla­rat Bé de Re­lle­vàn­cia Lo­cal amb ni­vell de pro­tec­ció in­te­gral. Igual­ment s’ha d’or­de­nar l’exe­cu­ció d’una tan­ca que ga­ran­tis­ca la se­gu­re­tat del bé, de tal ma­ne­ra que l’es­men­ta­da por­ta me­tàl·li­ca si­ga subs­ti­tuï­da per un mur d’obra de fà­bri­ca en con­ti­nuï­tat amb la res­ta de la tan­ca d’aquest cos­tat, ai­xí com que aques­ta si­ga so­bre­ele­va­da per a evi­tar que pu­ga ser bo­ta­da. Aques­ta sol•li­ci­tud ha es­tat pre­sen­ta­da per Re­gis­tre d’En­tra­da de l’Ajun­ta­ment du­rant el ma­tí de hui di­ven­dres 3 de ju­liol, ha­gut com­pte l’oblit his­tò­ric que la mu­ni­ci­pa­li­tat to­rren­ti­na ha ma­ni­fes­tat du­rant les da­rre­res dè­ca­des i mal­grat les de­nún­cies con­ti­nua­des realit­za­des per al­gu­nes as­so­cia­cions ciu­ta­da­nes que en­te­nen i vi­gi­len la si­tua­ció so­bre el pa­tri­mo­ni cul­tu­ral, ur­bà i me­diam­bien­tal del ter­me mu­ni­ci­pal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.