Arran­ca La Di­pu te Be­ca a Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

Els es­tu­diants be­ne­fi­cia­ris de La Di­pu te Be­ca ja han co­me­nçat a tre­ba­llar a les di­fe­rents àrees de l'Ajun­ta­ment de Mon­tse­rrat on s'ocu­pa­ran de tas­ques re­la­cio­na­des amb els seus es­tu­dis que els pu­guen apor­tar ex­pe­rièn­cia i apre­nen­tat­ge al­ho­ra que aju­den a desen­vo­lu­pa­ment de la seua lo­ca­li­tat. En to­tal són 12 es­tu­diants els que han par­ti­ci­pat en aques­ta edi­ció. Les di­fe­rents àrees en que s'han re­par­tit són: 4 per a di­fe­rents ne­go­ciats ad­mi- nis­tra­tius i com­pta­bles 2 per a la Ca­sa de la Cul­tu­ra i Bi­blio­te­ca 2 per a Urbanisme 1 per a Ser­veis So­cials de per­fil ex­clu­siu de Tre­ba­lla­dor So­cial 3 per a l’Es­co­la d’Es­tiu

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.