Je­sús Ros, na­tu­ral de To­rrent, va ser al­cal­de d’aques­ta ciu­tat en­tre l’any 1987 i 2004. El so­cia­lis­ta ha tor­nat a l’Al­cal­dia de To­rrent aquest any grà­cies a l’acord arri­bat junt amb Com­pro­mís i Guan­yant. “L’ac­ció po­lí­ti­ca sempre té un ca­mí, i és que la ci

Nou Torrentí - - Especial Festes -

Una que ja s’es­tà do­nant, i és que re­bem a la gent i l’ate­nem. Al­menys es­col­tem els seus pro­ble­mes, la qual co­sa (per­què la gent ja ens ve­nia con­tant es­tos anys en­da­rre­re) era di­fi­cul­tós acon­se­guir de l’an­te­rior go­vern.

Què opi­neu d’aquest nou can­vi po­lí­tic que s’es­tà pro­duint en la ma­jor part de les po­bla­cions?

Es trac­ta de la vo­lun­tat de la gent. Les co­ses no pas­sen per ca­sua­li­tat ni per ca­pritx. S’es­tan pro­duint i s’han pro­duït can­vis po­lí­tics en qua­si tots els po­bles de la nos­tra co­mar­ca, in­clo­sa Va­lèn­cia ca­pi­tal i el go­vern de la Ge­ne­ra­li­tat, i ai­xò és pro­duc­te de la vo­lun­tat de mi­li­ons de va­len­cians i va­len­cia­nes que han dit que la for­ma de go­ver­nar que hi ha­via fins a es­tos mo­ments s’ha aca­bat, no els in­ter­es­sa, i que vo­len una for­ma de go­ver­nar di­fe­rent, més par­ti­ci­pa­ti­va, més di­rec­ta i és el que es­tà pas­sant.

Res­pec­te a GAIA, molts veïns de To­rrent opi­nen que és un te­ma que hau­ria de trac­tar-se amb més prio­ri­tat, te­nint en com­pte la po­lí­ti­ca d’es­tal­vi que s’es­tà duent a ter­me i que hi ha un deu­te de més d’un mi­lió d’eu­ros. Com es­tà ac­tual­ment aquest te­ma?

El pro­ble­ma de GAIA és un pro­ble­ma que mai hau­ria d’ha­ver tin­gut es­ta ciu­tat. Es trac­ta d’un pro­ble­ma que l’ha ge­ne­rat l’an­te­rior equip de go­vern per no ac­tuar en el mo­ment que to­ca­va. Hui és un pro­ble­ma que es­tà en­da­rre­rit per­què una part d’es­te pro­ble­ma es­tà pen­dent de ju­di­ci i les co­ses que no po­den anar més de pres­sa del que van pe­rò tot i ai­xí, no­sal­tres ja hem atés als con­tac­tes en GAIA i es­tem rao­nant per a veu­re si el pro­ble­ma té una so­lu­ció dia­lo­ga­da, i si no té una so­lu­ció dia­lo­ga­da bus­ca­rem al­tre ti­pus de so­lu­cions. És un pro­ble­ma ge­ne­rat per l’an­te­rior equip de go­vern que en qua­tre-cinc anys ha si­gut in­ca­paç de re­sol­dre'l, ales­ho­res, en quin­ze dies és im­pos­si­ble que l’arre­glem.

Com de­fi­ni­ríeu l’es­tra­tè­gia po­lí­ti­ca que por­ta­reu a ter­me?

L’es­tra­tè­gia és una co­sa i la reali­tat és una al­tra. La reali­tat te la mar­ca el dia a dia i el dia a dia te la mar­quen els pro­ble­mes dels ciu­ta­dans que vo­len so­lu­cions. Ei­xa és l'es­tra­tè­gia, co­néi­xer els pro­ble­mes dels ciu­ta­dans que ens el fan arri­bar tots els dies i des­prés in­ten­tar tro­bar-los les so­lu­cions més rà­pi­des i més idò­nies. Si co­nei­xes els pro­ble­mes per­què la gent te’ls ha fet arri­bar, per­què has es­col­tat a la gent, pots anar go­ver­nant de for­ma que els pro­ble­mes va­ges so­lu­cio­nant-los. Ai­xò és el que cal fer. Al final és com tot, la fi­lo­so­fia és una co­sa pe­rò el dia a dia, la pràc­ti­ca, co­néi­xer la reali­tat et fa veu­re que la po­lí­ti­ca ha de dur un ca­mí o ha de dur un al­tre. I el ca­mí sempre ha de ser el de so­lu­cio­nar pro­ble­mes. L’ac­ció po­lí­ti­ca sempre té un ca­mí i és que la ciu­ta­da­nia vis­ca mi­llor del que viuen. L’ac­ció po­lí­ti­ca ha de con­duir sempre a re­sol­dre els pro­ble­mes de la gent i que la gent pu­ga tin­dre una vi­vèn­cia més ade­qua­da. La gent no vol que re­par­tis­ques fu­llets dient alló que has fet bé. La gent vol que fun­cio­ne un cam­pus es­te es­tiu (com el que te­nim) per a aten­dre els xi­quets que te­nen di­fi­cul­tats, la gent vol que in­ten­tes so­lu­cio­nar pro­ble­mes de tall d'ai­gua en la me­su­ra que si­ga pos­si­ble i que estigues al cos­tat d’ella si es pro­dueix algun des­no­na­ment.

Per una al­tra ban­da, quin mo­del de rà­dio te­niu pre­vist im­plan­tar?

Es­tem es­tu­diant-ho en­ca­ra, pe­rò per des­com­ptat, to­tal­ment opo­sat al que hi ha­via fins ara. Jo m’he ado­nat que hi ha­via una rà­dio quan he arri­bat ací a l’Ajun­ta­ment, en la vi­da l’ha­via es­col­tat, ni com a can­di­dat nin­gú s’ha­via di­ri­git a mi per a in­for­mar-me. Se­rà un mo­del com­ple­ta­ment di­fe­rent del que te­nim fins ara i jo crec que en poc que fem es no­ta­rà per­què fins ara no es no­ta­va que exis­tia la rà­dio. Amb el per­cen­tat­ge que s’ha es­tal­viat a les fes­tes, on es pen­sa des­ti­nar-lo? Hem fet unes fes­tes aus­te­res que cos­ten mol­tís­sim menys del que cos­ta­ren les de l’any pas­sat per dues raons: la pri­me­ra, per­què no­sal­tres en el nos­tre pro­gra­ma diem que les fes­tes ha­vien de ser aus­te­res i ha­víem de gas­tar el just per­què hi ha­gue­ren fes­tes pe­rò sen­se abu­sar, i la se­go­na per­què no s’ha­vien dei­xat di­ners en fes­tes. No és que hem es­tal­viat, és que no hi ha­vien di­ners en la par­ti­da de fes­tes per a po­der fer-les.

Fi­nal­ment, qui­na valoració fa de les fes­tes que s’han pro­gra­mat, te­nint en com­pte l'es­càs temps que heu tin­gut?

Pa­rei­xia men­ti­da arri­bar a l’Ajun­ta­ment un 15 de juny i anem a veu­re com es­tà el pro­gra­ma de fes­tes i et tro­bes que no hi ha res pre­pa­rat i da­munt no hi ha di­ners o que hi ha molt pocs di­ners. El re­gi­dor de fes­tes ha fet una fei­na ti­tà­ni­ca de po­der om­plir els ra­cons del nos­tre po­ble de fes­tes du­rant to­ta la setmana, fent par­ti­ci­par molt a la gent amb les ins­ti­tu­cions cul­tu­rals, el tea­tre, les ban­des de ball, les ban­des de mú­si­ca i lò­gi­ca­ment en l’apor­ta­ció im­por­tan­tís­si­ma de l’or­ga­nit­za­ció dels Mo­ros i Cris­tians de To­rrent. A par­tir d’ací hem fet unes fes­tes que es no­ta­ran poc al ca­rrer que són aus­te­res. Jo crec que van a com­plir els ob­jec­tius, fes­tes per a xi­quets, fes­tes per a ma­jors, ac­ti­vi­tats es­por­ti­ves que ja han pas­sat, la fi­ra del lli­bre, els con­certs de mú­si­ca... El ciu­ta­dà és pro­ta­go­nis­ta en pri­me­ra per­so­na. Pas­sa­rem una setmana in­ter­es­sant. Des d’ací con­vi­de a la gent a què is­ca al ca­rrer per­què es tro­ba­ran ac­ti­vi­tats cul­tu­rals i lú­di­ques en qual­se­vol ra­có del nos­tre po­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.