El Ca­pi­tà Cris­tià 2015 és Ale­jan­dro An­dreu Ar­nau, per­tany a la Fi­là Ca­va­llers i Da­mes del Cid, té 34 anys, és na­tu­ral de To­rrent i tre­ba­lla com a co­mer­cial d'or­fe­bre­ria. Per una al­tra ban­da, l'Al­fe­res Cris­tia­na 2015 és Yo­lan­da Mu­ñoz Fajardo, per­tany a la

Nou Torrentí - - Especial Festes - Dia­na Gi­meno

Quan i com es va fun­dar la Fi­là Ca­va­llers i Da­mes del Cid i la Fi­là Al­mo­gà­vers? Ale­jan­dro: La fi­là Ca­va­llers i Da­mes del Cid es fun­dà l'any 2004 arrel un grup d'amics que ens vam ajun­tar i que ens agra­da­va molt la fes­ta de Mo­ros i Cris­tians; ja fa 12 anys que la và­rem fun­dar. Yo­lan­da: La fi­là Al­mo­gà­vers es va fun­dar l'any 2001, un grup d'amics que els agra­da­va molt la fes­ta dels Mo­ros i Cris­tians i van de­ci­dir ajun­tar-se i fun­dar-la.

Quants anys fa que for­meu part de la vos­tra fi­là? Ale­jan­dro i Yo­lan­da:

des que es va fun­dar.

For­mem part

Quin és l'ac­te que més us agra­da? Ale­jan­dro:

La 'Gran en­trà' i la nit del dia 29 de ju­liol són es­pec­ta­cu­lars, pe­rò tam­bé és cert que ha pas­sat ara un ac­te que tam­bé m'agra­da molt, i ha si­gut la pre­sen­ta­ció dels cà­rrecs. Yo­lan­da: Coin­ci­disc amb Ale­jan­dro, tam­bé m'agra­da molt 'l'En­trà', pe­rò la 'trabucà' és tam­bé un dels meus ac­tes fa­vo­rits.

De­di­queu molt de temps a la fi­là? Ale­jan­dro:

Jo li de­di­que prou de temps, i evi­dent­ment en­guany s'ha en­dut la ma­jor part del temps. Yo­lan­da: Clar, en­guany hem de­di­cat prou de temps a la fi­là pel te­ma de l'Al­fe­re­cia.

Du­rant tot l'any te­niu mol­tes ac­ti­vi­tats? Ale­jan­dro:

La ve­ri­tat és que al­gu­na ac­ti­vi­tat te­nim du­rant l'any, pel que fa a la Fe­de­ra­ció te­nim ac­tes com el Mig-Any, Sant Joan, Cap d'Any... Yo­lan­da: Tam­bé hem anat a ac­tes pú­blics, hem arre­ple­gat di­ners per a Cà­ri­tes, re­cap­tem di­ners per a as­so­cia­cions con­tra el càn­cer... Po­dem dir que du­rant l'any fem di­ver­ses ac­ti­vi­tats.

Què des­ta­ca­ríeu prin­ci­pal­ment dels Mo­ros i Cris­tians de To­rrent? Ale­jan­dro:

So­bre­tot la 'ger­ma­nor' que es viu al ca­rrer. Yo­lan­da: A mi m'en­can­ta que es trac­ta d'una fes­ta de ca­rrer, ober­ta a tot el món que vul­ga par­ti­ci­par en ella.

Com se­ran els vos­tres tra­ges? Va a ha­ver-hi algun ti­pus de can­vi en el ves­tua­ri? Ale­jan­dro:

Vaig a dei­xar que arri­be el mo­ment i ja se veu­rà. Yo­lan­da: En els nos­tres no va a ha­ver-hi molts can­vis pe­rò se­ran com

sempre, gue­rrers!

Què ens po­deu ava­nçar del boa­to? Ale­jan­dro:

No vos puc ava­nçar gran co­sa, l'únic que vos puc dir és que el boa­to gi­ra en­torn del per­so­nat­ge del Cid, ja que el tí­tol de la nos­tra fi­là és Ca­va­llers i Da­mes del Cid, ales­ho­res gi­ra­rà en­torn d'ai­xò. Yo­lan­da: El nos­tre se­rà sen­zill i bo­ni­co.

Com és la vos­tra re­la­ció amb el bàn­dol mo­ro? (Am­pa­ro i Cris­ti­na) Ale­jan­dro:

La re­la­ció que te­nim amb el bàn­dol mo­ro és molt bo­na, la ve­ri­tat és que les fi­laes han qua­llat prou bé i te­nim molt bo­na amis­tat. Yo­lan­da: Molt bo­na re­la­ció, ens hem co­ne­gut molt més del que ja ens co­nei­xíem i s'ho hem 'pas­sat pi­pa'. Ai­xò és de ve­res.

Ai­xò so­bre­tot.

Ale­jan­dro: Què di­rieu a la gent que no co­neix la fes­ta? Ale­jan­dro:

Des d'ací els con­vi­dem a què vin­guen a co­néi­xer-la, per­què se­gur que es sor­pren­dran molt. Yo­lan­da: Jo tam­bé els con­vi­de a tots a què vin­guen per­què se­gur que tor­na­ran tots els anys.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.