Tu­rís viu l'exal­ta­ció de la Re­gi­na de les Fes­tes

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

La cer­ca­vi­la més il•lu­sio­nant de tot l'any va tor­nar a re­có­rrer els ca­rrers de Tu­rís per a vi­si­tar onze punts con­crets on l'emo­ció de fa­mí­lies i veïns es­pe­ra­va a la co­mi­ti­va en­ca­pça­la­da per l'Al­cal­de i Re­gi­dor de Fes­tes, Is­mael Co­rell, i el Pri­mer Ti­nent d'Al­cal­de, Eu­ge­nio For­ta­ña, acom­pan­yats per la So­cie­tat Mu­si­cal Tu­ri­sen­se. Pau­la Es­te­ve Al­mo­na­cil, Rei­na de les Fes­tes de 2015, i la seua Cort d'Ho­nor, van cen­trar to­tes les mi­ra­des en una nit que va re­sul­tar mà­gi­ca per a elles i, molt es­pe­cial­ment, el mo­ment de la pas­sa­rel• la d'ac­cés a l'es­ce­na­ri. En aqueix mo­ment que­da a la vis­ta de tots la be­lla trans­for­ma­ció de les jo­ves que van a re­pre­sen­tar les fes­tes tu­ri­sa­nes. La in­ten­si­tat emo­cio­nal es va viu­re en di­ver­sos graus: quan la seua an­te­ces­so­ra, Am­pa­ro el Ge­no­vés, va im­po­sar la ban­da a Pau­la; quan l'Al­cal­de la va co­ro­nar de­cla­rant- la ofi­cial­ment Re­gi­na de les Fes­tes; quan el pri­mer ti­nent d'al­cal­de li va im­po­sar la in­síg­nia d'or de l'Ajun­ta­ment. Pe­rò quan real­ment les llà­gri­mes van pas­sar a com­par­tir pro­ta­go­nis­me va ser du­rant el dis­curs de la seua co­si­na i man­te­ni­do­ra, Dé­bo­rah Mo­ra, que va arri­bar di­rec­ta­ment al cor de la Re­gi­na amb les seues ten­dres pa­ra­ules. Un dis­curs que va dei­xar ben pa­lés l'amor que es pro­fes­sen i que ens va des­vetlar a una gran per­so­na com a mà­xi­ma re­pre­sen­tant. Una ve­ga­da fi­na­lit­zat l'ac­te d'exal­ta­ció, re­pre­sen­tants de to­tes les en­ti­tats i as­so­cia­cions lo­cals van fer arri­bar els seus pre­sents a Pau­la en una ofre­na que va tan­car el món fa­ller de la lo­ca­li­tat. Com a fi de fes­ta va ac­tuar el grup In vi­vo amb un va­riat re­per­to­ri, es­pe­cial­ment ope­rís­tic, que va cau­sar ver­ta­de­ra sen­sa­ció en­tre un pú­blic que va aba­rro­tar la Plaça Vi­cent Ri­bes fins a ben en­tra­da la ma­ti­na­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.