L'he­me­ro­te­ca di­gi­tal de Mon­tse­rrat re­cull les pu­bli­ca­cions d'El Por­tell

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

En la sec­ció d'El Por­tell, de la web mu­ni­ci­pal de l'Ajun­ta­ment de Mon­tse­rrat, es­tan dis­po­ni­bles les 71 edi­cions que s'han pu­bli­cat del Butlle­tí d'In­for­ma­ció Mu­ni­ci­pal de Mon­tse­rrat, El Por­tell, des de l'any 1983. Aques­ta he­me­ro­te­ca po­sa a la dis­po­si­ció de tot­hom els BIM per­què pu­guen ser lle­gits en lí­nia, i tam­bé per­què se'ls pu­guen des­ca­rre­gar en for­mat pdf per a guar­dal-se'ls o im­pri­mir-se'ls. Aquest pro­jec­te ha es­tat desen­vo­lu­pat pel de­par­ta­ment mu­ni­ci­pal de Co­mu­ni­ca­ció, i en ell han col·la­bo­rat di­ver­sos ser­veis: AVI­VA Mon­tse­rrat, l'Ar­xiu Mu­ni­ci­pal i el Ser­vei d'In­for­mà­ti­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.