Ins­crip­ció ober­ta per a l'XI So­par de Quin­tes a Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

La Re­gi­do­ria de Fes­tes de Mon­tse­rrat in­for­ma que en­guany les fes­te­res i els fes­ters 2015 re­cap­ta­ran tam­bé 1 eu­ro per per­so­na en el tra­di­cio­nal So­par de Quin­tes que tin­drà lloc el dis­sab­te 1 d'agost; au­to­mà­ti­ca­ment ca­da quin­ta par­ti­ci­pa­rà en un sor­teig en el que el pre­mi es­ta­rà des­ti­nat a la quin­ta i s’anun­cia­rà ei­xa ma­tei­xa nit. Per a po­der tin­dre tau­la amb les ca­di­res co­rres­po­nents, ca­da quin­ta ha de fer un in­grés per l’im­port to­tal de les per­so­nes que as­sis­tis­quen al so­par a raó d’1 eu­ro per per­so­na. A l’in­grés ha de fi­gu­rar l’any de la quin­ta que el fa, i s'ha de fer efec­tiu i pre­sen­tar una cò­pia a l’Ajun­ta­ment abans del 25 de ju­liol. El nú­me­ro de com­pte on s'ha de fer l’in­grés és el dels Fes­ters de Cai­xa Ru­ral To­rrent se­güent: ES57 3118 2061 7427 2000 4154

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.