Com­pro­mís per To­rrent ins­ta el Ple a con­dem­nar l’atem­ptat d’An­ka­ra

Nou Torrentí - - Política - COM­PRO­MÍS TO­RRENT

“No ens po­dem que­dar im­pas­si­bles i de mans ple­ga­des da­vant d’un atem­ptat tan san­gui­na­ri com el que va tin­dre lloc a An­ka­ra el 10 d’oc­tu­bre pas­sat, més en­ca­ra quan es va ata­car una ma­ni­fes­ta­ció que de­ma­na­va pau i drets ci­vils, i el clar atac als drets hu­mans i els drets de­mo­crà­tics del po­ble kurd que prac­ti­ca l’Es­tat turc i el go­vern d’Er­do­gan”. Amb aques­tes pa­ra­ules ha jus­ti­fi­cat Pau Ala­ba­jos, por­ta­veu de Com­pro­mís per To­rrent, la moció que la seua for­ma­ció ha pre­sen­tat per al de­bat al Ple, amb l’ob­jec­tiu de mos­trar al po­ble kurd “la so­li­da­ri­tat dels po­bles d’Eu­ro­pa i de tots els de­mò­cra­tes del món, que és ara més que mai ne­ces­sà­ria da­vant de bar­bà­ries com aques­ta”. Se­gons el por­ta­veu eco­va­len- cia­nis­ta, “es­tem par­lant de més d’un cen­te­nar de morts a cau­sa d’un atem­ptat te­rro­ris­ta amb bom­ba a una ma­ni­fes­ta­ció per la pau i els drets ci­vils que te­nia lloc a An­ka­ra. És un dels pit­jors successos que han tin­gut lloc en els úl­tims anys, no no­més per la quan­ti­tat de víc­ti­mes, si­nó per tot allò que sim­bo­lit­za, ja que es va ata­car una mar­xa que de­ma­na­va pau, lli­ber­tat i drets ci­vils”. La ma­ni­fes­ta­ció, con­vo­ca­da per for­ces po­lí­ti­ques, sin­di­cals i so­cials kur­des, ai­xí com de l’es­que­rra de­mo­crà­ti­ca tur­ca, amb l’ob­jec­tiu de de­ma­nar la pau i la fi de la gue­rra en­tre l’Es­tat turc i les mi­lí­cies del Par­tit dels Tre­ba­lla­dors del Kurdistan (PKK), que ha­via re­vi­fat en els úl­tims me­sos, tam­bé re­cla­ma­va el res­pec­te a la lli­ber­tat i als drets de­mo­crà­tics de ca­ra a les pro­pe­res elec­cions le­gis­la­ti­ves tur­ques, que tin­dran lloc en no­vem­bre d’en­guany. “Ai­xí, a la moció que pre­sen­tem, de­ma­nem que l’Ajuntament de To­rrent ex­pres­se la seua con­do­le­nça amb els fa­mi­liars de les víc­ti­mes de l’atem­ptat a An­ka­ra, i tam­bé la seua so­li­da­ri­tat amb el po­ble kurd i la seua vo­lun­tat de­mo­crà­ti­ca i pa­cí­fi­ca. A més a més, vo­lem ex­pres­sar que l’Ajuntament, com a ca­sa de tots els to­rren­tins i to­rren­ti­nes, de­ma­ne la pau, el dià­leg i la con­dem­na de tot ti­pus de vio­lèn­cia i de crims po­lí­tics al Kurdistan i a Tur­quia, ai­xí com el res­pec­te pels drets hu­mans, els drets ci­vils i po­lí­tics del po­ble kurd a Tur­quia i la lliu­re de­ter­mi­na­ció del seu fu­tur”, ha con­clòs Pau Ala­ba­jos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.